Strona główna » Szwajcaria

Szwajcaria

Zobacz więcej w National Geographic: Szwajcaria
Kup przewodnik NG »Szwajcaria

Szwajcaria - Oficjalna nazwa: Konfederacja Szwajcarska
Szwajcaria - Ustrój: republika federalna
Szwajcaria - Stolica: Berno
Szwajcaria - Język: niemiecki, francuski, włoski, retoromański
Szwajcaria - Waluta: 1 frank szwajcarski (SFR) = 100 rappów

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Szwajcaria - zdjęcia Szwajcaria - szczepienia, porady zdrowotne Szwajcaria - filmy z wakacji Szwajcaria - porady i wskazówki Szwajcaria - kuchnia, potrawy, alkohole
Szwajcaria - pogoda, temperatura, klimat Szwajcaria - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Szwajcaria - relacje i reportaże
Niepodległość i neutralność Szwajcarii była przez długi czas uznawana przez główne mocarstwa europejskie, dzięki czemu kraj uniknął zaangażowania w obydwie wojny światowe. Wobec politycznej i gospodarczej integracji Europy w ostatniej połowie XX wieku, jak równie z roli Szwajcarii w różnych organizacjach Narodów Zjednoczonych, dotychczasowe pojęcie neutralności kraju może stracić na aktualności.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język niemiecki, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Szwajcarii mieszka 7 489 370 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 181 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Szwajcarii wynosi 41 290 km².
Strefa czasowa:

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +41

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz

Przepisy prawne

Należy zachować kwity kasowe z zakupów, by móc je okazać przy kontroli (brak takich kwitów może spowodować podejrzenia o kradzież). Za każdą nielegalną pracę (w tym sprzedaż uliczną i domową, występy uliczne bez zezwolenia) ustanawiane są bardzo wysokie kary, z zakazem wjazdu do Szwajcarii na kilka lat. Złamanie zakazu wjazdu grozi więzieniem.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe, jednak ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia i pobytu w szpitalu osoby podróżujące do Szwajcarii powinny zaopatrzyć się w polisę ubezpieczenia zdrowotnego – najlepiej takiego, które pokrywa zarówno koszty ewentualnego leczenia szpitalnego, jak i transportu medycznego do Polski.

Bezpieczeństwo

Nie ma większego zagrożenia przestępczością, jednak zdarzają się coraz częstsze kradzieże pieniędzy i dokumentów (zwłaszcza w dużych miastach, jak Zurych czy Genewa, na lotniskach i na dworcach kolejowych).

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej
Al. Ujazdowskie 27, 00-540 Warszawa
tel. 628 04 81-82; fax 621 05 48
e-mail: vertretung@var.rep.adm.ch

Ambasada RP w Bernie
Elfenstraße 20a, 3000 Bern 15
tel. (00-4131) 3580202
fax: (00-4131) 3580216
e-mail: polishemb@dial.eunet.ch
strona www: www.pol-amb.ch

Wydział Konsularny
adres: j.w.
tel. (00-4131) 3580212, 3580208
fax. (00-4131) 3580221

Wydział Ekonomiczno - Handlowy
Elfenstr. 9, 3000 Bern 15
Tel. (00-4131) 3508282
Fax. (004131) 3513457
e-mail: postmaster@weh-pl-bern.ch

Stałe Przedstawicielstwo RP
przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie
15 chemin de l´Ancienne Route,
1218 Grand-Saconnex, Genéve
tel. (0-04122) 710 97 97
fax. 710 97 99
strona www: www.mission-polska.org
e-mail: mission.poland@ties.itu.in, mission,pmsz@ties.itu.int

Cło, wizy, paszport

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu turystycznego do 90 dni jest paszport lub dowód osobisty. Nie ma bezwzględnego obowiązku okazywania biletu powrotnego, jednak szwajcarskie służby graniczne mogą zażądać jego okazania. Wymagany jest co najmniej 6-miesięczny okres ważności paszportu, licząc od daty wjazdu. Osoby legitymujące się starymi paszportami ze zmianami w strukturze folii powinny liczyć się z możliwymi nieprzyjemnościami (podejrzenie o odklejenie folii i sfałszowanie dokumentu). Nie ma formalnego obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na dzień pobytu, jednak władze graniczne mają prawo zażądać ich okazania przy wjeździe (z reguły wystarczy okazanie ważnej karty kredytowej), gdy np. zachodzi podejrzenie, że wjeżdżający nosi się z zamiarem podjęcia nielegalnej pracy (w bagażu ma narzędzia lub ubrania robocze). Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz. gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich udających się do innych krajów Unii Europejskiej”.

Od 1 kwietnia 2006 nie jest wymagana wiza na pobyt powyżej 90 dni. Potrzebna jest tylko zgoda władz lokalnych na pobyt (tzw."pozwolenie na pobyt").

1. Uczniowie, studenci. Osoby zamierzające podjąć naukę (dotyczy to wszystkich poziomów szkół oraz kursów językowych) muszą na życzenie władz szwajcarskich udokumentować środki finansowe wystarczające na utrzymanie się w Szwajcarii (wymaga się z reguły okazania środków finansowych w wysokości ok. 2000 CHF miesięcznie – w praktyce może wystarczyć np. przedstawienie dowodu opłaconego czesnego i okazanie kart kredytowych, najlepiej: VISA, Eurocard, Diners Club, American Express). Dodatkowo wymagane jest wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego. Aby uzyskać pozwolenie na pobyt, należy okazać dokument stwierdzający przyjęcie na uczelnię lub do szkoły. Pozwolenie na pobyt wystawiane jest na czas trwania nauki (w przypadku gdy nauka trwa ponad rok, pozwolenie wystawiane jest na okres 12 miesięcy, przy czym możliwe jest przedłużanie go). Szwajcaria objęta jest m.in. ogólnoeuropejskimi programami Erasmus i Comett.

2. Emeryci i renciści zainteresowani dłuższym lub stałym pobytem powinni wykazać się tzw. bliskim kontaktem ze Szwajcarią, tzn. udokumentować wcześniejsze podróże (np. regularne spędzanie urlopów) lub wskazać członków rodziny na stałe mieszkających w Szwajcarii. Ważną podstawą do udzielenia zezwolenia na pobyt może być udokumentowane szwajcarskie pochodzenie rodziców, dziadków lub pradziadków.

3. Osoby zamierzające osiąść na stałe w Szwajcarii winny wykazać się definitywnym zakończeniem wszelkiej działalności zawodowej (z wyłączeniem czynności związanych z zarządzaniem własnym majątkiem – władze szwajcarskie mogą zażądać okazania źródła pochodzenia majątku; dotyczy to zasadniczo majątku o wartości powyżej 100 tys. CHF). Posiadanie nieruchomości w Szwajcarii nie stanowi wyłącznej podstawy do uzyskania pozwolenia na pobyt. Praca. Dostęp do szwajcarskiego rynku pracy dla obywateli nowych krajów członkowskich UE, w tym obywateli polskich, reguluje protokół dodatkowy do umowy między Szwajcarią i UE o swobodnym przepływie osób i dostępie do rynku pracy. Jego ustalenia oznaczają stopniowe otwieranie rynku pracy dla tychże obywateli i określają wielkość kontyngentu na poszczególne lata. Do zatrudnienia wymagana jest wstępna zgoda Kantonalnego Urzędu ds. Przemysłu, Rzemiosła i Pracy (KIGA – Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit). Do chwili wejścia w życie protokołu dodatkowego (najwcześniej w pierwszym kwartale 2006 r.) wobec obywateli nowych państw UE stosowane są identyczne jak dla obywateli państw trzecich uregulowania dotyczące dostępu do rynku pracy. W pełni swobodny dostęp do szwajcarskiego rynku pracy dla obywateli nowych państw UE, a więc także Polski, nastąpi po 30 kwietnia 2011 r. W każdym z kantonów Urzędy ds. Migracji (Migrationsamt) udzielają szczegółowych informacji osobom zainteresowanym podjęciem pracy w Szwajcarii. Informację można także uzyskać na stronach internetowych: www.imes.admin.ch oraz www.europa.admin. ch. Zainteresowani pracą w Szwajcarii zwracają się bezpośrednio do pracodawcy, który występuje następnie do władz o zgodę na zatrudnienie.

Nie ma ograniczeń kwotowych przy wwożeniu i wymianie pieniędzy (jedynie w przypadku przelewów bankowych na kwotę powyżej 100 tys. CHF instytucje finansowe mogą żądać udokumentowania źródeł pochodzenia pieniędzy). Nie ma też restrykcji celnych odbiegających od powszechnie przyjętych standardów. Należy przestrzegać zakazu wwożenia broni ostrej i gazowej, rozpylaczy, paralizatorów, noży, zwłaszcza otwieranych jedną ręką (sprężynowe, motylkowe), a także bagnetów, pałek itp. przedmiotów. Osoby łamiące ten zakaz karane są grzywną w wysokości kilkuset franków i mogą zostać wydalone z kraju. Obowiązują ograniczenia w przywożeniu mięsa i przetworów mięsnych na teren Szwajcarii – zasadniczo wolno wwieźć 500 g na osobę (w przypadku nierespektowania ograniczeń nakładana jest opłata celna w wysokości 20 CHF za każdy dodatkowy kilogram). Wwóz zwierząt domowych. W związku z tym, że Polska figuruje na szwajcarskiej liście państw, w których w tzw. warunkach zurbanizowanych panuje wścieklizna, przy wwozie psów lub kotów na terytorium Szwajcarii wymagane są: zgoda szwajcarskiego Federalnego Urzędu ds. Weterynarii, świadectwo szczepień przeciw wściekliźnie oraz odpowiednie znakowanie w formie tatuażu lub mikrochipu. Zwierzęta mogą spełnić te kryteria najwcześniej w wieku 7 miesięcy (szczepienia przeciw wściekliźnie wykonane przed 3. miesiącem życia nie są uznawane). Podanie o wwóz zwierząt powinno być wysłane do Urzędu ds. Weterynarii minimum 3 tygodnie przed planowanym terminem wwiezienia (faks: 0041 (0)31 3238522, email: import.export@bvet. admin.ch). Zwierzęta mogą być poddane kontroli weterynaryjnej na granicy.

Meldunek

Obowiązek meldunkowy przejmuje hotel lub właściciel prywatnej stancji. Cudzoziemcy meldowani są przy wjeździe i wyjeździe w kantonalnej policji dla obcokrajowców.

Komunikacja

Poza terenami, na których odbywają się ćwiczenia wojskowe, nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju. Jedynie w niektórych miejscowościach górskich, ze względu na ochronę środowiska, ograniczono lub zawieszono całkowicie ruch drogowy pojazdów spalinowych. Należy zachować daleko idącą ostrożność, wędrując lub jeżdżąc na nartach w wyższych partiach Alp. Nie należy zbaczać z wyznaczonych szlaków i zawsze informować hotel lub kemping o planowanej wyprawie (w przypadku podjęcia akcji ratunkowej turysta musi się liczyć z bardzo wysokimi kosztami).

Szwajcaria ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć autobusów i pociągów – szybkich, punktualnych i czystych. Jasnożółte autobusy pocztowe zabierają podróżnych z utartych dróg do najbardziej niedostępnych regionów kraju. Po kraju podróżować można również promem.

Informacje dla kierowców

W Szwajcarii obowiązuje opłata drogowa w formie rocznej winiety (do nabycia na przejściach granicznych za 40 CHF). Przy pobycie dłuższym niż trzy lata należy uzyskać szwajcarskie prawo jazdy; wydaje się je na podstawie polskiego prawa jazdy, które następnie jest anulowane. Zimą zalecana jest jazda na oponach zimowych, a w niektóre regiony górskie, np. okolice Davos, należy zimą zabierać łańcuchy (w razie wypadku brak odpowiednich opon może być przyczyną znacznych trudności, zarówno z policją, jak i z ubezpieczeniem). Samochód nie może mieć tzw. urządzenia antyradarowego – grozi za to kara grzywny w wysokości od 800 do 1000 CHF oraz konfiskata aparatury.

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

Karty kredytowe są powszechnie akceptowane. Podobnie jest z czekami podróżnymi, którymi najlepiej posługiwać się we frankach szwajcarskich (unika się w ten sposób dodatkowych opłat prowizyjnych).

Przykładowe ceny: 25 CHF za nocleg w schronisku, plus posiłek - 10 CHF; w hotelu odpowiednio 40 i 55 CHF .

Jak dojechać

Swissair oferuje loty Warszawa - Zurych oraz Kraków – Zurych. Z Polski do Szwajcarii dojechać można samochodem dłuższą, ale wygodniejszą trasą przez Niemcy, lub krótszą - przez Czechy i Austrię. Polscy przewoźnicy autokarowi świadczą usługi transportowe do następujących miast w Szwajcarii: Basel, Berno, Fribourg, Genewa, Lozanna, Lugano, Luzern, St. Gallen, Zug, Zurich.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Szwajcarii

Kultura

Wiecej o kulturze Szwajcarii

Zalecane szczepienia, higiena

Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane szczepienia. Opieka medyczna jest na wysokim poziomie. Przeciętna cena pobytu dobowego w szpitalu wynosi ok. 800 CHF. Opłaty w klinikach prywatnych są znacznie wyższe. Wizyta lekarska kosztuje przeciętnie od 100 do kilkuset CHF. Osoby cierpiące na schorzenia wymagające leczenia lekami psychotropowymi lub pochodnymi środków odurzających powinny mieć przy sobie stosowne zaświadczenie lekarskie. Zdarzały się przypadki nakładania mandatów za posiadanie substancji zabronionych (niekoniecznie narkotyków), w tym leków znajdujących się na liście środków reglamentowanych. Uwaga: w Szwajcarii nie obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wiecej o zdrowiu w Szwajcarii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Szwajcaria leży w miejscu wpływów klimatu śródziemnomorskiego na południu i umiarkowanego oceanicznego na zachodzie i północy. Wiecej o pogodzie w Szwajcarii

Kuchnia

Szwajcaria graniczy z Francją, Niemcami, Włochami i częściowo z Austrią. To sąsiedztwo wywarło na Szwajcarii ogromny wpływ. Kraj ten jest właściwie zlepkiem kulturowym wpływów francusko - włosko - niemieckich, co widać najwyraźniej po trzech językach urzędowych. Podobnie podzieliła się sztuka kulinarna - w różniących się kulturowo i językowo regionach obowiązują kanony przejęte od sąsiadów. Wiecej o kuchni w Szwajcarii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

  Szwajcaria - filmy z wakacji
Säntis
Dodane przez: henq
4/5
Komentarzy (2)
16.10 do Jakobsbad
Dodane przez: henq
Komentarzy (0)
Wodospady Renu
Dodane przez: henq
4/5
Komentarzy (1)
Wodospady na Renie (Schaffhausen)
Dodane przez: Robi
3/5
Komentarzy (1)
  > Szwajcaria - wszystkie filmy z wakacji
Odyssei Forum Podr�nika

Szwajcaria - opowiadania i relacje z podróży


> Szwajcaria - więcej opowiadań i relacji


Szwajcaria - miasta

» Bazylea
» Berno
» Chur
» Fryburg
» Geneve
» Genewa
» Interlaken
» Losanne
» Lozanna
» Lucerna

   Szwajcaria - więcej miast

Konfederacja Szwajcarska

Konfederacja Szwajcarska

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Szwajcaria - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki