Strona główna » Norwegia

Norwegia

Zobacz więcej w National Geographic: Norwegia
Kup przewodnik NG »Norwegia

Norwegia - Oficjalna nazwa: Królestwo Norwegii
Norwegia - Ustrój: monarchia konstytucyjna
Norwegia - Stolica: Oslo
Norwegia - Język: norweski
Norwegia - Waluta: 1 korona norweska (NKr) = 100 øre

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Norwegia - zdjęcia Norwegia - szczepienia, porady zdrowotne Norwegia - filmy z wakacji Norwegia - porady i wskazówki Norwegia - kuchnia, potrawy, alkohole
Norwegia - pogoda, temperatura, klimat Norwegia - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Norwegia - relacje i reportaże
Pomimo neutralności Norwegia nie uniknęła okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. W 1949 roku zrzekła się neutralności i wstąpiła do NATO. Odkrycie w latach sześćdziesiątych w wodach przybrzeżnych złóż ropy i gazu przyczyniło się do szybkiego wzrostu gospodarczego.

Obecnie Norwegia stara się zmniejszyć wydatki na opiekę socjalną i opracowuje plan dziabania po wyczerpaniu się rezerw ropy i gazu. W referendach przeprowadzonych w 1972 i 1994 roku Norwegowie opowiedzieli się przeciwko wstąpieniu do UE.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język norweski, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Norwegii mieszka 4 593 041 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 14 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Norwegii wynosi 324 220 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +47

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz

Przepisy prawne

Policja i służby celne w Norwegii mają znacznie szerszy zakres uprawnień w stosunku do cudzoziemców niż służby celne i policja w Polsce. W szczególności uprawnione są do kontrolowania pojazdów i osób nie tylko na przejściach granicznych, ale również na terenie całego kraju i w każdej sytuacji. Nielegalna praca i handel traktowane są bardzo surowo. Odnotowuje się przypadki konfiskaty pieniędzy i przedmiotów, jeśli zachodzi podejrzenie, że zostały uzyskane dzięki nielegalnej pracy bądź działalności handlowej. Noszenie w miejscu publicznym noża lub ostrych narzędzi, których długość ostrza przekracza 7 cm, traktowane jest przez policję na równi z posiadaniem broni. W związku z tym na ich posiadanie wymagane jest stosowne zezwolenie władz miejscowych. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa karnego i zatrzymania przez policję należy pamiętać o podstawowych prawach cudzoziemca. Są to: prawo do tłumacza, prawo do pomocy adwokata i prawo do kontaktu z konsulem.

Bezpieczeństwo

Norwegia jest krajem bezpiecznym. W okresie letnim jednak, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich, rośnie liczba kradzieży kieszonkowych.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Królestwa Norwegii
ul. Chopina 2 A, 00-559 Warszawa
tel. 696 40 30; fax 628 09 38
e-mail: emb.warsaw@mfa.no
Internet: www.amb-norwegia.pl

Wydział Konsularny
ul. Chopina 2 A, 00-559 Warszawa
tel. 629 09 36; fax 629 80 05

Wydział Handlowy
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
tel. 581 05 81
fax 581 09 81
E-mail: warsaw@invanor.no

Ambasada RP
Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo
tel. (0-04724) 110 850, 110 851, 110 852
fax.(0-04722) 444 839
e-mail: ambpol@online.no
www.poland-embassy-no.com

Wydział Konsularny
adres - j. w.;
tel. (0-04724) 110 858, 110 863, 110 865
fax.(0-04724) 118 153
dyżurny tel. : (0047) 913 37 757
e-mail: polcons@online.no

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
Uranienborg Terasse 11
0351 Oslo
tel. (004722) 602448,602449
fax.(004722) 565381
e-mail: tradepol@broadpark.no
www.wehoslo.com

Konsulat RP w Bergen
Konsul Honorowy, Fritz Thorkil Rieber (jęz.: norweski, angieslki)
Kalfarveien 57A, 5001 Bergen
tel.: (00-4755) 55-91-00
fax: (00-4755) 55-91-01
e-mail: fritz@brg.no

Konsulat RP w Stavanger
Konsul Honorowy, Ulf-Einar Staalesen (jęz.: norweski, angielski)
Kongsgårdbakken 3, 4000 Stavanger
adres pocztowy: Postboks 24, 4001 Stavanger
tel.: (00-4751) 51-00-70
fax: (00-4751) 51-00-71
e-mail: ues@steenstrup.no

Konsulat RP w Trondheim
Konsul Honorowy, Harald Johan Lydersen (jęz.: norweski, angielski)
TMV-kaia 23, 7485 Trondhem, Norge
tel.: (00-4773) 87-69-00
fax: (00-4773) 87-69-01
e-mail: harald.lydersen@deloitte.no

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Norwegii do 90 dni jest paszport (ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany okres pobytu) bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Uwaga: osoby pragnące ubiegać się o zezwolenie na pobyt z możliwością pracy (bądź innego rodzaju zezwolenia na pobyt w Norwegii) muszą mieć paszport, który należy okazać, składając wniosek o tego rodzaju zezwolenie i odbierając decyzję. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Od 1 maja 2004 r. brak niezbędnych środków finansowych na czas pobytu w Norwegii nie może stanowić powodu odmowy wjazdu lub wydalenia obywatela RP z Norwegii. Należy jednak pamiętać, że obywatel polski przebywający w Norwegii w charakterze turysty lub osoby poszukującej pracy nie może być beneficjentem pomocy socjalnej i musi samodzielnie ponosić koszty swojego pobytu. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich udających się do innych krajów Unii Europejskiej”.

Pobyt powyżej 90 dni. Każdy pobyt dłuższy niż dozwolony dla obywatela Unii Europejskiej (tj. 3 miesiące w przypadku pobytu turystycznego lub 6 miesięcy w przypadku pobytu osoby poszukującej pracy pod warunkiem zarejestrowania się w takim charakterze w norweskim urzędzie pracy – Aetat) wymaga uzyskania zezwolenia na pobyt. Wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt można składać w norweskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych lub komisariatach policji odpowiednich z uwagi na miejsce pobytu w Norwegii (dotyczy to osób fizycznych).

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt z możliwością pracy należy dołączyć: wypełniony formularz ze zdjęciem; poświadczenie zatrudnienia lub umowę o pracę (podpisane przez pracodawcę i pracownika); paszport do wglądu.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt dla studenta będącego obywatelem państwa UE/EOG należy dołączyć: wypełniony formularz ze zdjęciem; dokumentację potwierdzającą odpowiednie wykształcenie uprawniające do podjęcia studiów wyższych lub nauki na po­ziomie odpowiednio wyższym od posiadanego wykształcenia (np. świadectwo maturalne dla osób pragnących rozpocząć studia wyższe); dokumentację dotyczącą planowanego przebiegu nauki w Norwegii w wybranej placówce mającej uprawnienia do prowadzenia nauki na danym poziomie wydane zgodnie z prawem norweskim; dokumentację świadczącą o posiadaniu środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania i nauki; dokumentację zaświadczającą posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego pozwalającego na pokrycie kosztów ew. lecze­nia łącznie z pobytem w szpitalu (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego); paszport do wglądu. Zezwolenie na pobyt dla studenta wydawane jest na okres trwania nauki, nie dłużej jednak niż na 1 rok za każdym razem. Zezwolenie na pobyt w związku z odbywaniem studiów daje możliwość podjęcia pracy na pół etatu (20 godzin tygodniowo), nie zwalnia to jednak od przedłożenia dokumentacji dotyczącej finansowania pobytu i nauki.

Druki odpowiednich wniosków można pobrać ze stron internetowych norweskiego Urzędu ds. Cudzoziemców (www.udi.no), na których zamieszczone są szczegółowe informacje (również w języku polskim) dotyczące poszczególnego rodzaju zezwoleń.

Norwegia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują inne niż na terytorium Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów. Turyści podróżujący do Norwegii podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwożenia towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” oznacza także towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż ich jest naruszeniem prawa zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach konfiskacie może też podlegać pojazd, którym towary były przewożone. Oprócz rzeczy osobistego użytku potrzebnych na czas podróży bez cła i innych podatków można wwieźć do Norwegii towary o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty 6000 NOK. Przykładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli przy wjeździe do Norwegii nie przekraczają one ustalonego limitu:

• Napoje alkoholowe: a) 1 l napojów alkoholowych o zawartości 22–60 proc. alkoholu, 1 l napojów alkoholowych o zawartości 2,5–22 proc. alkoholu lub 2 l napojów alkoholowych o zawartości 2,5–22 proc. alkoholu; b) 2 l piwa bądź innego napoju o zawartości alkoholu 2,5–4,75 proc. (oznacza to, że można wwieźć np. 4 l piwa, o ile nie wwozi się innych na­pojów alkoholowych z wyższą zawartością alkoholu). Napoje alkoholowe mogą przywozić osoby, które ukończyły 18. rok życia. Napoje alkoholowe z zawartością alkoholu powyżej 22 proc. mogą wwozić osoby, które ukończyły 20 lat.
• Papierosy i wyroby tytoniowe: 200 szt. papierosów lub 250 g tytoniu i 200 szt. bibułek papierosowych (dotyczy to osób, które ukończyły 18. rok życia).
• Żywność, produkty mięsne i sery: w sumie 10 kg mięsa i prze­tworów mięsnych, sera oraz innych rodzajów żywności z wyjątkiem karmy dla psów i kotów. Dzieci do lat 12 nie mogą wwozić żywności z wyjątkiem napojów, czekolady i słodyczy potrzebnych na czas podróży.
• Paliwo: oprócz paliwa w baku pojazdu dodatkowo można wwieźć 10 l paliwa na 1 samochód w kanistrze przeznaczonym do przechowywania paliwa.

Przedmioty, których przywóz jest zabroniony lub związany z koniecznością posiadania specjalnego zezwolenia: narkotyki, lekarstwa i trucizny (niewielkie ilości lekarstw niezbędne na czas podróży są dozwolone), wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 60 proc., broń i amunicja, fajerwerki, ziemniaki, ssaki, ptaki i zwierzęta egzotyczne, rośliny i części roślin przeznaczone do uprawy. Przy wjeździe i wyjeździe można mieć przy sobie gotówkę (waluta norweska i inne waluty) o wartości nie przekraczającej w sumie kwoty 25 000 NOK. Gotówkę o wartości przekraczającej tę kwotę należy zadeklarować na specjalnym formularzu służbom celnym podczas przekraczania granicy. Możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Norwegii. Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT przy wyjeździe z Norwegii jest wydany przez sklep specjalny druk Tax free – dowód zapłaty za towar, okazanie zakupionych przedmiotów w stanie nienaruszonym w zaplombowanym przez obsługę sklepu opakowaniu oraz paszport. Punkty odbioru podatku VAT dla turystów znajdują się na wszystkich lotniskach międzynarodowych oraz na samochodowych przejściach granicznych.

Przewóz zwierząt. Psy i koty mogą być przywożone z Polski do Norwegii na podstawie tzw. europejskiego paszportu dla zwierząt. Od 1 października 2004 r. pies, kot czy fretka towarzyszące właścicielom w podróży do Norwegii (a także do państw Unii Europejskiej) muszą mieć paszporty, co jest wymogiem prawa unijnego. Do wyrobienia paszportu zwierzęcia z emblematami UE potrzebne są dokumenty zawierające dane o właścicielu zwierzęcia oraz informacje na temat imienia zwierzęcia, jego gatunku, rasy, płci, daty urodzenia i umaszczenia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach zwierzęcia i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia będzie odnotowane w paszporcie. Zdjęcie zwierzęcia w paszporcie nie jest obowiązkowo wymagane. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Meldunek

Nie ma obowiązku meldunkowego w przypadku pobytu o charakterze turystycznym. Podjęcie pracy, nauki, studiów bądź otrzymanie zezwolenia na podstawie tzw. łączenia rodzin obliguje do zarejestrowania się w najbliższym Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregister). W zależności od czasu pobytu urząd ten przyznaje tymczasowy numer personalny, tzw. Dnumer, bądź też stały numer personalny, tzw. IDnumer. W przypadku zmiany adresu zamieszkania (dotyczy to również wyjazdu z Norwegii) należy powiadomić o tym Urząd Ewidencji Ludności w formie pisemnej (można tego dokonać, wysyłając odpowiedni formularz drogą elektroniczną (dodatkowe informacje, formularze i adresy można znaleźć na stronach internetowych www.folkeregisteret.no).

Komunikacja

Nie ma ograniczeń. Należy jednak pamiętać o surowości klimatu i dużych odległościach między miejscowościami, szczególnie w północnej części Norwegii. Jeśli ktoś planuje podróż samochodem na północ Norwegii, powinien wyjechać w okresie od końca maja do końca września. W pozostałych miesiącach należy liczyć się z tym, że niektóre drogi, mosty i przeprawy promowe mogą być zamknięte. Osoby udające się do norweskiej części Spitsbergenu (prowincja Svalbard) powinny przed wyjazdem zarezerwować miejsca w hotelu i ściśle przestrzegać przepisów gubernatora Svalbardu dotyczących poruszania się w regionie.

Informacje dla kierowców

Podczas pobytu o charakterze turystycznym honorowane jest polskie prawo jazdy. Obowiązuje używanie świateł mijania przez cały rok i pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach pojazdu. Dzieci (dotyczy to również niemowląt) mogą być przewożone tylko w specjalnych dziecinnych fotelikach. Zimą, która w niektórych rejonach Norwegii rozpoczyna się już w październiku i może trwać do maja, bezwzględnie wymagane są opony zimowe z kolcami lub bez (w Oslo i niektórych innych dużych miastach należy opłacić specjalny podatek za jazdę na zimowych oponach z kolcami). Od kierowców ciężarówek wymagane jest posiadanie, oprócz zimowych opon, również łańcuchów. W razie braku odpowiednich opon lub innego sprzętu umożliwiającego jazdę w warunkach zimowych policja może zatrzymać pojazd aż do czasu ich uzupełnienia przez kierowcę. Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego (dotyczy to również przepisów parkowania pojazdów) karane jest z całą bezwzględnością. Podstawowy mandat za nieprawidłowe zaparkowanie pojazdu wynosi 500 NOK, za przekroczenie dozwolonej prędkości o 30 km/godz. – ok. 10 000 NOK. Przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/godz. może spowodować utratę prawa jazdy i odholowanie samochodu, co wiąże się z opłaceniem kosztów parkowania oraz holowania przy odbiorze. Za prowadzenie samochodu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu grozi kara więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na czas określony oraz wysoka grzywna. Jeśli dojdzie do wypadku drogowego, w którym uszkodzone zostały jedynie pojazdy, wypełnia się na miejscu znormalizowany protokół powypadkowy (Skademelding sporządzony w języku norweskim), który podpisywany jest przez strony uczestniczące w kolizji (dobrze jest mieć druk protokołu powypadkowego w języku polskim, który dostępny jest w kraju). Wypełniony protokół powypadkowy stanowi podstawę dochodzenia roszczeń związanych z naprawą pojazdu. Protokół nie jest jednak wystarczającym dokumentem do postępowania roszczeniowego, jeśli doszło do wypadku, w którym są ofiary, lub doszło do uszkodzenia ciała u osób w nim uczestniczących. W takich sytuacjach wskazane jest niezwłoczne wezwanie policji (tel. 112) i zabezpieczenie miejsca wypadku. W Norwegii jest wiele płatnych dróg i tuneli, należy więc mieć przy sobie gotówkę (np. każdorazowy wjazd samochodem osobowym do centralnej części Oslo kosztuje 20 NOK, opłata drogowa może wynosić ok. 40 NOK, za przejazd przez niektóre tunele należy zapłacić ok. 100 NOK). Od tych opłat nie sposób uciec – samochody są fotografowane, a kierowca może być po­szukiwany nawet na terenie Polski i zmuszony do zapłaty kary. Uwaga: zgodnie z obowiązującymi przepisami można korzystać z samochodu zarejestrowanego w Polsce tylko przez trzy miesiące od wjazdu na terytorium Norwegii. Po tym terminie należy pojazd wprowadzić na norweski obszar celny (co wiąże się z wniesieniem opłat celnych, podatku VAT i akcyzy), zarejestrować oraz ubezpieczyć w Norwegii. W przypadku korzystania z pojazdu zarejestrowanego poza Norwegią przez okres dłuższy niż trzy miesiące samochód może zostać odholowany na parking celny, a jego właściciel otrzymać nakaz płatności cła, należnych podatków oraz wymierzonej grzywny.

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

Przy wymianie walut konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości. O taki dokument może być również poproszona osoba dokonująca płatności kartą płatniczą lub kredytową. Akceptowana jest większość kart. W Norwegii powszechne jest dokonywanie płatności kartami płatniczymi lub kredytowymi.

Co zabrać ze sobą?

• Ciepła i przeciwdeszczowa odzież

Jak dojechać

Polscy przewoźnicy autokarowi udostępniają dla turystów połączenia do następująchy państw w Norwegii: Moss, Oslo, Sarpsborg, Svinesund. Z Polski do Norwegii nie kursują bezpośrednie promy. Ze Świnoujścia, Gdyni lub Gdańska popłynąć można do Szwecji lub Danii i stamtąd kontynuować podróż następnym promem lub drogą lądową.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Norwegii

Kultura

Wiecej o kulturze Norwegii

Zalecane szczepienia, higiena

W Norwegii nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie ma obowiązku szczepień przed przyjazdem. Od 1 maja 2004 r. obywatele RP objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach na terenie Norwegii na takich samych zasadach jak osoby objęte norweskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego, po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111 umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. Uzyskanie porady medycznej związane jest z opłaceniem tzw. udziału własnego (opłata zryczałtowana nie podlegająca refundacji). Dotyczy to również osób objętych norweskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Przykładowe wysokości udziału własnego: wizyta u lekarza podstawowej opieki – 113 NOK w ciągu dnia, 168 NOK wieczorem, w nocy oraz w dni świąteczne (wizyta domowa – odpowiednio 170 NOK, 290 NOK). Wizyta u lekarza specjalisty w ciągu dnia – 201 NOK. Leczenie stomatologiczne jest pełnopłatne. Dzieci do lat siedmiu otrzymują wszystkie świadczenia medyczne bezpłatnie. Koszty leczenia w Norwegii są bardzo wysokie (pełna cena wizyty u lekarza internisty to 300–500 NOK, u stomatologa 1000–1500 NOK, koszt jednej doby w szpitalu – ok. 3000 NOK, bez zabiegów i operacji). Osoba nie objęta systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce powinna koniecznie wykupić przed przyjazdem do Norwegii indywidualną polisę ubezpieczeniową, obejmującą przynajmniej koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków. Wiecej o zdrowiu w Norwegii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Norwegia położona jest w strefie klimatu umiarkowanego oceanicznego, kształtowanego przez ciepły Prąd Norweski. Wiecej o pogodzie w Norwegii

Kuchnia

Kuchnia norweska wyróżnia się pośród kuchni świata przede wszystkim tym, iż jej podstawę stanowią ryby są one przyrządzane na setki sposobów – są suszone (lutefisk), gotowane, wędzone, marynowane. Wiecej o kuchni w Norwegii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

  Norwegia - filmy z wakacji
Na spotkanie z Orka
Dodane przez: Leszek Wasilewski
3/5
Komentarzy (1)
Four seasons in Norway
Dodane przez: KasiaF.
5/5
Komentarzy (2)
  > Norwegia - wszystkie filmy z wakacji
Odyssei Forum Podr�nika

Norwegia - opowiadania i relacje z podróży


> Norwegia - więcej opowiadań i relacji


Norwegia - miasta

» Alesund
» Alta
» Aurland
» Bergen
» Bodö
» Drammen
» eidal pl nes kommune
» Fagernes
» Fredrikstad
» Geilo

   Norwegia - więcej miast

Królestwo Norwegii

Królestwo Norwegii

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Norwegia - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki