Strona główna » Niemcy

Niemcy

Zobacz więcej w National Geographic: Niemcy
Kup przewodnik NG »Niemcy

Niemcy - Oficjalna nazwa: Republika Federalna Niemiec
Niemcy - Ustrój: republika federalna
Niemcy - Stolica: Berlin
Niemcy - Język: niemiecki
Niemcy - Waluta: 1 euro (€) = 100 centów

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Niemcy - zdjęcia Niemcy - szczepienia, porady zdrowotne Niemcy - filmy z wakacji Niemcy - porady i wskazówki Niemcy - kuchnia, potrawy, alkohole
Niemcy - pogoda, temperatura, klimat Niemcy - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Niemcy - relacje i reportaże
Niemcy, najbogatszy i najludniejszy kraj Europy Zachodniej, pozostają kluczowym członkiem organizacji gospodarczych, politycznych i wojskowych. Walcząc o władzę w Europie Niemcy rozpętały dwie wojny światowe, po zakończeniu których w 1945 roku kraj został zajęty przez zwycięskie siły alianckie USA, Wielkiej Brytanii, Francji i ZSRR.

Wraz z nastaniem zimnej wojny w 1949 roku, kraj podzielono na dwa państwa: Republiką Federalną Niemiec (RFN) na zachodzie i Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD) na wschodzie. RFN wrosła w gospodarcze i obronne struktury Europy Zachodniej, wstąpiła do UE i NATO, natomiast komunistyczna NRD przystąpiła do Układu Warszawskiego. Upadek ZSRR i koniec zimnej wojny doprowadził do zjednoczenia Niemiec w 1990 roku.

Od tego czasu Niemcy ponoszą wysokie koszty przystosowania gospodarki i płac Niemiec wschodnich do standardów Niemiec zachodnich. 1 stycznia 1999 roku Niemcy wraz z 10 innymi krajami UE przyjęły wspólną walutę, euro.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Informacje dla kierowców
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język niemiecki, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Niemczech mieszka 82 373 000 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 231 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Niemiec wynosi 357 050 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +49

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz

Bezpieczeństwo

Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością pospolitą poza kradzieżami kieszonkowymi na dworcach kolejowych, lotniskach, podczas imprez masowych itp.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa
tel. 58 41 700, fax 58 41 729
e-mail: zreg@wars.auswaertiges-amt.de
Internet: www.ambasadaniemiec.pl

Wydział Konsularny
ul. Jazdów 12 B, 00-467 Warszawa
tel. 58 41 900; fax 58 41 919

Wydział Wizowy
ul. Jazdów 12 B, 00-467 Warszawa
tel. 58 41 900; fax 58 41 979

Wydział Handlowy i Ekonomiczny
ul. Jazdów 12 B, 00-467 Warszawa
tel. 58 41 900; fax 58 41 919

Ambasada RP w Berlinie
Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin
tel. (0-049 30) 22313 0
fax. (0-049 30) 22313 155
info@botschaft-polen.de e-mail:
adres www: www.botschaft-polen.de www.ambasada-polska.de

Wydział Ekonomiczno-Handlowy: http://www.wirtschaft-polen.de

Wydział Konsularny Ambasady RP:
Richard-Strauss-str. 11. 14193 Berlin-Grunewald
tel. (0-049 30) 223 13 0
fax. (0-049 30) 223 13 212
e-mail: konsulat.berlin@botschaft-polen.de
adres www: www.botschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Kolonii
Lindenallee 7, 50968 Köln
tel. (0 049 221) 937-300, 387-013/17
fax. 343-089
e-mail: konsulat.koeln@botschaft-polen.de
http://www.botschaft-polen.de

Wydział Ekonomiczno-Handlowy:
An der Alteburger Muhle 6
50968 Koln
tel. 0221/34990, 349913
fax: 0221/349910
e-mail.: info.koeln@wirtschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Lipsku
Trufanowstrasse 25; 04105 Leipzig
tel. (0 049 341) centrala 5623300, 5623310
fax. 5623333
e-mail: konsulat.leipzig@botschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Hamburgu
Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg
tel. (0 049 40) 61187-0, 61187-101, 61187-140
fax. (0 049 40) 632 50 30
e-mail: konsulat.hamburg@botschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Monachium
Röntgenstrasse 5, 81679 München
tel. (0 049 89) 4186080, 4709216
fax. 471-318
e-mail: konsulat.muenchen@botschaft-polen.de, info.muenchen@wirtschaft-polen.de
www.botschaft-polen.de

Konsulat RP w Norymberdze
Konsul Honorowy: Karl Gerhard Schmidt (niemiecki, angielski)
Lorenzer Platz 29, 90402 Nürnberg
tel. (0 049911) 2028-198
fax. (0049911) 2028-180

Konsulat RP w Stuttgarcie
Konsul Honorowy: Bernd Kobarg
Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart
tel. (0 049711) 782-1140
fax. (0-049711) 782-1144

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityk, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego poby­tu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

Pobyt w Niemczech powyżej trzech miesięcy wymaga legalizacji. W tym celu należy:

• w ciągu 7 dni od daty wjazdu zameldować się we właściwym według miejsca przyszłego pobytu urzędzie meldunkowym (Meldestelle; w Berlinie – Bürgeramt) i odebrać potwierdzenie zameldowania;
• w tym samym urzędzie złożyć wniosek, tj. wypełnić i podpisać odpowiedni formularz, aby uzyskać należne obywatelom państw UE potwierdzenie prawa pobytu na okres dłuższy niż trzy miesiące (pracownicy z uzyskaną wcześniej zgodą na pracę; samodzielni przedsiębiorcy mający uzyskaną w trybie oddzielnym zgodę na wykonywanie działalności gospodarczej w Niemczech; osoby bez zatrudnienia, ale mające środki na utrzymanie i ubezpieczenie medyczne); wraz z wnioskiem należy przedłożyć aktualny paszport lub dowód osobisty, 2 fotografie, dokument potwierdzający cel pobytu (np. umowa o pracę, zaświadczenie z uczelni), dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych, zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia medycznego. Patrz także: www.wirtschaftpolen.de/pl/pdf/informator_weh_eu.pdf www.ambasadaniemiec.pl

Zgodne z normą unijną. (Uwaga: do RFN w okresie przejściowym można wwieźć tylko 200 szt. papierosów. Natomiast osoby zajmujące się przewozem towarów w ramach działalności gospodarczej – każdorazowo na podstawie listu przewozowego – są uprawnione wyłącznie do jednorazowego wwozu na teren RFN 40 szt. papierosów). Kontrola celna może być prowadzona na całym terytorium państwa. Zaleca się posiadanie dowodów zakupu na przedmioty wywożone z Niemiec. Sprzęt strzelecki typu Paint Ball jest traktowany w Niemczech jak broń. Przywóz do Niemiec lub tranzyt przez Niemcy tego sprzętu jest możliwy bez zezwolenia, jeżeli jest on oznakowany literą F. Jeśli nie ma takiego oznaczenia, władze niemieckie żądają okazania pozwolenia na broń lub Europejskiej Karty Broni Palnej oraz udokumentowania celu podróży z bronią. Przewóz zwierząt domowych. Od 1 października 2004 r. pies, kot czy fretka towarzyszące właścicielom w podróży do Niemiec (a także pozostałych państw Unii Europejskiej) muszą mieć paszporty, co jest wymogiem prawa unijnego. Do wyrobienia paszportu zwierzęcia z emblematami UE potrzebne są dokumenty zawierające dane o właścicielu zwierzęcia oraz informacje na temat imienia zwierzęcia, jego gatunku, rasy, płci, daty urodzenia i umaszczenia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach zwierzęcia i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia będą odnotowane w paszporcie. Zdjęcie zwierzęcia w paszporcie nie jest obowiązkowe. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Te same zasady obowiązują w podróżach z psami i kotami do sąsiednich państw nie należących do UE, ale mających ten sam poziom ochrony przed wścieklizną, tzn. do Andory, Islandii, Liechtenst­einu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu.

Meldunek

Turyści przybywający do RFN (tzn. na okres do 90 dni) podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Należy go dopełnić najpóźniej w ciągu 7 dni od wjazdu w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu (zameldowania w hotelu, schronisku, na kempingu itp. dokonywane są z urzędu).

Informacje dla kierowców

Prawo jazdy wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Niemczech. Od 1.05.2004 r. nie ma obowiązku wymiany polskiego prawa jazdy na niemieckie – dotyczy to osób przybywających na teren Niemiec w celach innych niż turystyczne (uwaga: nie są uznawane dokumenty prawa jazdy otrzymane w Polsce w czasie, gdy obywatel polski był zameldowany w jednym z krajów UE). Zaleca się dokonanie przed wyjazdem z Polski wymiany starego prawa jazdy na nowy dokument. Przy wjeździe do Niemiec samochód należy oznaczyć międzynarodowym symbolem kraju, w którym jest zarejestrowany. Podróżujący samochodem, który według niemieckich przepisów nie może być dopuszczony do ruchu, muszą liczyć się z wysokimi mandatami wymierzanymi przez policję. Poza tym samochód zostanie odholowany na parking, a właściciel będzie musiał ponieść zryczałtowaną opłatę za badanie techniczne. Obywatele polscy podróżujący samochodem są obowiązani mieć ważny dowód krajowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na samochód (a dodatkowo na przyczepę, jeśli podróżują z przyczepą). Chociaż po 1.05.2004 r. zielona karta nie jest obowiązkowa, jednak z przyczyn praktycznych zaleca się jej posiadanie w czasie podróży – stanowi oczywisty dowód ubezpieczenia samochodu w kraju. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych są uznawane bez ograniczeń. Z uwagi na ograniczone możliwości samodzielnych na­praw pojazdu (jest to niedozwolone np. na autostradach) oraz stosunkowo wysokie koszty usług w specjalistycznych warsztatach zaleca się wykupienie polisy oraz książeczki MPS (Międzynarodowej Pomocy Samochodowej), sprzedawanej przez Polski Związek Motorowy. Prawo niemieckie zawiera niezwykle precyzyjnie określony katalog wykroczeń drogowych i wysokości kar za każde z nich (tzw. Bußgeldkatalog). W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją drogową na temat wysokości mandatu nałożonego za wykroczenie jest bezcelowe i zwykle tylko pogarsza sytuację. Odmowa zapłacenia mandatu na miejscu wiąże się zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę sądową (lub postępowaniem karno-nakazowym), a także – jako reguła – z zatrzymaniem posiadanych przez kierowcę pieniędzy na poczet ewentualnej kary i kosztów postępowania. W ramach kontroli drogowej skrupulatnie sprawdza się prawo jazdy i dokumenty pojazdu. Jeśli w dokumentach znajdą się jakiekolwiek nieczytelności, uszkodzenia, poprawki lub przeróbki, dokumenty te i samochód zostaną zatrzymane oraz rozpocznie się postępowanie wyjaśniające. Kosztami obciążony jest kierowca (holowanie, parkowanie, koszty badania technicznego pojazdu, kara pieniężna itd.). Podobnie rzecz wygląda w przypadku podejrzenia o naruszenie oryginalnych wybitych numerów nadwozia lub silnika pojazdu, zwłaszcza w samochodach produkcji niemieckiej. Policja bardzo rygorystycznie kontroluje stan techniczny pojazdów. Jeśli stwierdzi poważne usterki, może zatrzymać dowód rejestracyjny i nałożyć wysoką karę pieniężną (od kilkuset euro), obciążyć kierowcę kosztami odholowania pojazdu do warsztatu i innymi opłatami administracyjnymi, wraz z kosztami pracy służb publicznych przy usuwaniu szkód w środowisku naturalnym, powstałych np. wskutek wycieku płynów z silnika. Podobne konsekwencje mogą spotkać kierowcę, który samodzielnie naprawia samochód w miejscu niedozwolonym (naprawy są dozwolone wyłącznie w warsztatach). Przekroczenie dozwolonej prędkości (w ruchu miejskim 50 km/godz., a lokalnie 30 km/ godz. – często oznaczone dodatkowo słowem ZONE) karane jest mandatem, a w bardziej drastycznych przypadkach także zatrzymaniem prawa jazdy i punktami karnymi dla kierowcy. Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu pojazdów w strefach miejskich normą są trudności z parkowaniem. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na ograniczenia dotyczące parkowania samochodów. W miastach kierowca powinien zwracać szczególną uwagę na pieszych i rowerzystów, którzy na przejściach i ścieżkach rowerowych korzystają z bezwzględnego pierwszeństwa. W przypadku kolizji z rowerem lub z pieszym na przejściu dla pieszych kierowca samochodu musi liczyć się ze szczegółowym postępowaniem wyjaśniającym, nawet jeśli nie było poważnych następstw zdarzenia.

Jak dojechać

Do większych miast w Niemczech dolecieć można z Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Wielu przewoźników autokarowych oferuje przejazdy do Niemczech. Z Warszawy bezpośrednie pociągi kursują do Berlina (przez Poznań), Frankfurtu nad Menem (przez Łódź, Wrocław, Drezno, Lipsk, Erfurt) i Drezna; z Krakowa do Berlina (przez Katowice, Wrocław) i Frankfurtu nad Menem (przez Katowice i Wrocław, gdzie łączony jest z pociągiem z Warszawy); z Gdańska do Berlina (przez Szczecin).

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych na Bahamach

Kultura

Wiecej o kulturze Gambii

Zalecane szczepienia, higiena

W Niemczech nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie są wymagane szczepienia. Osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce mają prawo do opieki medycznej w Niemczech w ramach tego ubezpieczenia. Niezbędnym dokumentem jest obecnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111 umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Bliższe informacje: www.nfz.gov.pl. Korzystając w Niemczech z opieki medycznej, należy liczyć się z obowiązkiem opłacenia gotówką 10 EUR przy pierwszej wi­zycie u lekarza w danym kwartale roku (tzw. opłata kwartalna). Orientacyjna cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi tu ok. 50 EUR, cena jednej doby pobytu w szpitalu (bez kosztów badań, zabiegów i operacji) – od 500 EUR. Wiecej o zdrowiu w Gambii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Obszar Niemiec ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu na leży do kilku regionów klimatycznych. Wiecej o pogodzie w Gambii

Kuchnia

Kuchnia Niemiecka jest kuchnią zróżnicowaną - zostało to spowodowane przede wszystkim tym, iż dopiero w drugiej połowie dziewiętnastego wieku zostało utworzone państwo niemieckie. W kuchni niemieckiej widać wpływ państw sąsiadujących (głównie: Szwajcaria, Francja). Wiecej o kuchni w Gambii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Niemcy - opowiadania i relacje z podróży


> Niemcy - więcej opowiadań i relacji


Niemcy - miasta

» Ahlbeck
» Ahlen
» Akwizgran
» Akwizgran P
» Aschaffenburg
» Auerstadt
» Baden-Baden
» Bamberg
» Bayreuth
» Berlin

   Niemcy - więcej miast

Republika Federalna Niemiec

Republika Federalna Niemiec

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Niemcy - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki