Strona główna » Kazachstan

Kazachstan

Zobacz więcej w National Geographic: Kazachstan
Kup przewodnik NG »Kazachstan

Kazachstan - Oficjalna nazwa: Republika Kazachstanu
Kazachstan - Ustrój: republika
Kazachstan - Stolica: Astana
Kazachstan - Język: kazachski, rosyjski
Kazachstan - Waluta: 1 tenge = 100 tiyn

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Kazachstan - zdjęcia Kazachstan - szczepienia, porady zdrowotne Kazachstan - filmy z wakacji Kazachstan - porady i wskazówki Kazachstan - kuchnia, potrawy, alkohole
Kazachstan - pogoda, temperatura, klimat Kazachstan - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Kazachstan - relacje i reportaże
Napływ imigrantów na nowo zagospodarowane ziemie w latach w pięćdziesiątych i sześćdziesiątych (głównie Rosjan, ale także wielu deportowanych mniejszości narodowych, w tym Polaków) sprawił, że Kazachowie znaleźli się w mniejszości we własnym kraju. Po uzyskaniu niepodległości przez Kazachstan wielu z tych imigrantów wyjechało.

Obecnie główne problemy kraju to przyspieszenie reform wolnorynkowych, ułożenie stosunków z Rosją, Chinami i innymi mocarstwami, unikanie sporów narodowościowych oraz wykorzystanie bogatych zasobów surowców energetycznych.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język kazachski, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Kazachstanie mieszka 15 185 844 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 5,5 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Kazachstanu wynosi 2 717 300 km².
Strefa czasowa: Są trzy strefy czasowe, większa część terytorium kraju (w tym Ałmaty i Astana) to + 5 godz. w stosunku do czasu warszawskiego.

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +7

Elektryczność

Elektryczność: 220V / 50 Hz

Przepisy prawne

Nie ma ograniczeń co do wwozu i wywozu pieniędzy. Wwóz można deklarować na życzenie pasażera. W tym przypadku posiadane środki płatnicze należy wpisać do deklaracji celnej, wypełniając ją w 2 egz. Jeden egzemplarz z podpisem i pieczątką celnika pozostaje u pasażera. Jeżeli przy wyjeździe kwota środków wywożonych przewyższa kwotę środków wwożonych, należy przedstawić dokumenty potwierdzające legalność ich pochodzenia, np. kwity zakupu waluty w punktach jej wymiany lub w banku, jak też dokumenty świadczące o wypłacie środków z konta walutowego wydane przez bank. Bez przedstawienia dokumentów potwierdzających pochodzenie środków wwożonych (wywożonych) można wwieźć na terytorium Kazachstanu kwotę nie większą niż ekwiwalent 3000 USD.

Ubezpieczenia

Nie są wymagane. Ponieważ koszty leczenia są wysokie, zaleca się jednak wykupić stosowne ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Od września 2003 r. obowiązuje ubezpieczenie komunikacyjne OC. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane. Część polskich firm ma partnerów ubezpieczeniowych w Kazachstanie.

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością jest mniejsze niż w Polsce. Przypadki pobicia cudzoziemców czy napady z bronią w ręku zdarzają się sporadycznie. Jednakże przestępczość w Kazachstanie ma swą lokalną specyfikę. Powszechną plagą jest korupcja i wymuszenia. Należy się liczyć z tym, że cudzoziemiec może zostać poproszony o okazanie dokumentów przez umundurowanych bądź ubranych po cywilnemu pracow­ników policji. Mogą oni szukać pretekstu do wyłudzenia łapówki. W takich sytuacjach należy być stanowczym i żądać kontaktu z konsulem. Dobry skutek odnosi też prośba o wylegitymowanie się policjantów. Jeśli chodzi o kradzieże, należy uważać zwłaszcza na złodziei kieszonkowych. Kazachstan leży na szlaku tranzytu narkotyków – trzeba bezwzględnie odmawiać przewożenia przez granicę jakichkolwiek przesyłek. Realnym zagrożeniem są silne trzęsienia ziemi w rejonie łańcucha górskiego Tienszan, także w Ałmaty. W mieście na wybranych budynkach wiszą tabliczki wskazujące miejsce zgrupowań po trzęsieniu ziemi. Dla osób uprawiających turystykę wysokogórską poważnym zagrożeniem są lawiny śnieżne, a w okresie wiosenno-letnim tzw. sieli, czyli lawiny złożone z kamieni, błota i lodu. W tym okresie część łańcucha górskiego Tienszan jest zamknięta dla turystów. Dla własnego bezpieczeństwa osoby udające się w góry proszone są o wcześniejsze powiadomienie polskiej placówki dyplomatycznej. Z tych samych powodów obywatele polscy winni mieć przy sobie kartkę z adresem i tele­fonem polskiej ambasady (najlepiej w języku rosyjskim).

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Kazachstanu
ul. Królowej Marysieńki 14, 02-954 Warszawa
tel. 642 53 88; fax 642 34 27
e-mail: kazdipmis@hot.pl
kzdipmis@ant.pl
Internet: www.kazakhstan.pl

Wydział Konsularny
tel./fax 642 37 65
e-mail: zhan@o2.pl

Ambasada RP
Ul. Dżarkentskaja 9, róg ul. Iskanderowa 11/13 (rejon Górny Gigant), 050059 Аłmaty, Kazachstan
tel. (007-727) 258 15 51, 258 16 17
fax. (007-727) 258 15 50
e-mail: ambpol@poland.kz

Wydział Konsularny
tel. 263 35 87, 263 37 68, 263 41 79
dyżurny telefon komórkowy (+7 701) 337 18 14
fax. 258 15 52
e-mail: polkonsulat@poland.kz

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy udający się do Kazachstanu muszą mieć wizę. Można ją otrzymać w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie. W wyjątkowych przypadkach kazachstańskie wizy mogą być wydawa­ne w punktach konsularnych na lotnisku w Ałmaty i Astanie. Nie ma możliwości otrzymania kazachstańskiej wizy podczas przekraczania granicy w innych przejściach (kolejowych, drogowych i lotniczych). Aby otrzymać wizę, należy przedstawić paszport co najmniej z 3miesięcznym terminem ważności, licząc od planowanego wyjazdu z Kazachstanu, wypełnioną ankietę wizową, jedną fotografię i inne dokumenty w zależności od typu wizy:

– wiza turystyczna – potwierdzenie zaproszenia przez kazachstańską organizację turystyczną; – wiza inwestycyjna – zgodę MSZ Republiki Kazachstanu; – wiza służbowa (biznesowa) – zezwolenie MSW Republiki Kazachstanu lub zaproszenie jej oficjalnych organów, międzynarodowych organizacji, przedstawicielstw dyplomatycznych akredytowanych w Kazachstanie; – wiza prywatna – zezwolenie właściwego oddziału MSW Republiki Kazachstanu wydane na podstawie oryginału zaproszenia osoby fizycznej czy innych dokumentów potwierdzających związki z Kazachstanem itp., a także zgoda MSZ Republiki Kazachstanu; – wiza z prawem do nauki – zgodę MSZ Republiki Kazachstanu wydaną na podstawie pisemnego wniosku właściwej kazachstańskiej placówki naukowej; – wiza z prawem do pracy – zaproszenie kazachstańskiej osoby prawnej z załączoną zgodą właściwych organów na zatrudnienie cudzoziemca (o ile wykonywanie określonego zawodu wymaga takiej zgody); – wiza tranzytowa – zezwolenie na wjazd do kraju trzeciego i przedstawienie właściwych dokumentów, tj. biletów lub ich rezerwacji.

Wizy kazachstańskie są wydawane w ciągu 7 dni (5 dni roboczych) od złożenia dokumentów. Warunkiem niezbędnym jest tzw. poparcie wizowe wydawane przez Departament Służby Konsularnej MSZ Republiki Kazachstanu. Nie ma obowiązku okazania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. Przejazd tranzytowy powinien nastąpić w ciągu 5 dni.

Przepisy celne nie mają charakteru szczególnie restrykcyjnego i nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Cudzoziemcy skarżą się korupcję wśród funkcjonariuszy i urzędników. Aby zatem uniknąć nieporozumień, zaleca się wpisywanie do deklaracji celnej wszelkich przewożonych wartościowych przedmiotów, np. biżuterii, telefonu komórkowego, komputera. W Kazachstanie nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT. Dotyczy to turystów i osób pracujących w tym kraju w ramach kontraktów.

Meldunek

Cudzoziemcy objęci są obowiązkiem meldunkowym. W ciągu pięciu dni od daty wjazdu należy zameldować się (zarejestrować) we właściwych organach: a) osoby przybyłe na podstawie wiz dyplomatycznych i służbowych – w departamencie Służby Konsularnej MSZ (w oddziałach w Astanie i Ałmaty); b) osoby przybyłe na podstawie innych wiz (inwestycyjnych, prywatnych, biznesowych, turystycznych, z prawem do pracy i do nauki) – we właściwych wydziałach policji migracyjnej (dawny OWiR). Wprawdzie w Ałmaty jest 9 hoteli uprawnionych do rejestracji obcokrajowców: Ankara, Rahat Palace, Astana, Kazachstan, Dostyk, Żietysu, Kazżoł, Medeo i hotelsanatorium Kargaliński, jednakże pobyt w nich nie oznacza automatycznego zameldowania, o które cudzoziemiec winien się upomnieć. Kierowcy przejeżdżający przez terytorium Republiki Kazachstanu i nie przebywający w żadnej miejscowości dłużej niż pięć dni powinni zameldować się w dowolnym oddziale policji migracyjnej na trasie swojego przejazdu. Meldunek potwierdzany jest specjalną wkładką lub stemplem w paszporcie. Obowiązek meldunkowy jest często nieświadomie naruszany przez obywateli polskich, czego konsekwencją są wysokie kary finansowe (ponad 100 USD) czy nawet wydalenie z kraju. Stosownie do nowych uregulowań wprowadzonych postanowieniem rządu Kazachstanu (nr 881 z 20 sierpnia 2004 r.) od 1 lipca 2005 r. rejestracja cudzoziemców przyjeżdżających do Kazachstanu z wykorzystaniem 12 międzynarodowych portów lotniczych oraz kolejowego przejścia granicznego Dostyk na granicy chińsko-kazachstańskiej będzie odbywać się w momencie przekraczania granicy. Ponadto od 1 stycznia 2006 r. rejestracja cudzoziemców wjeżdżających do Kazachstanu ma być przeprowadzana na samochodowych przejściach granicznych: Chorgos, Dostyk, Bachty, Majkapczagaj, Kordaj, Kolżat, a także w morskich punktach granicznych: Aktau, Bautino.

Komunikacja

Ograniczenia w poruszaniu się po Kazachstanie dotyczą zamkniętych terenów wojskowych oraz, co istotne dla licznych polskich turystów udających się w góry, na terenach przygranicznych. Wymagane są tam spe¬cjalne zezwolenia wydawane przez MSW; w uzyskaniu ich pośredniczą liczne firmy turystyczne. Funkcjonuje wiele środków transportu publicznego oraz taksówki (raczej tanie).

Informacje dla kierowców

Aby podróżować samochodem w Kazachstanie, trzeba mieć międzynarodowe prawo jazdy. Polskie prawo jazdy nie jest honorowane. Nie ma obowiązku ubezpieczeń osobowych. Bardzo poważnym zagrożeniem jest nagminne łamanie zasad ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Kierowcy sporadycznie używają kierunkowskazów, wyprzedzają w miejscach niedozwolonych, jeżdżą z nadmierną prędkością, często w stanie nietrzeźwym lub nocą bez włączonych świateł. Należy pamiętać, że w Kazachstanie samochód ma zawsze pierwszeństwo przed pieszym. Dlatego przechodząc przez jezdnię, trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Ze względu na trudne warunki klimatyczne i olbrzymie przestrzenie odradza się podróżowanie do Kazachstanu zimą. W trosce o bezpieczeństwo kierowcy powinna zawsze towarzyszyć druga osoba.

Zdolności płatnicze

Praktycznie nie ma problemu z wymianą pieniędzy. W dużych miastach na każdym kroku funkcjonują punkty wymiany walut, w których bezpiecznie można wymienić pieniądze.

Jak dojechać

Do Kazachstanu z Europy dolecieć można m.in. z Moskwy, Londynu, Amsterdamu, Hanoweru i Frankfurtu. Pociągiem dostać się można z Rosji (Moskwa, Nowosybirsk) i Chin.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Kazachstanie

Kultura

W Kazachstanie nie ma szczególnych norm prawnych ani zwyczajowych, których naruszenie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych. Wiecej o kulturze Kazachstanu

Zalecane szczepienia, higiena

Nie ma obowiązku okazania świadectwa szczepień. Cudzoziemcy powinni jednak mieć zaświadczenie – najlepiej w języku rosyjskim, w ostateczności w angielskim – potwierdzające, że nie są nosicielami wirusa HIV. Bez tego dokumentu w ciągu 10 dni po przybyciu do Kazachstanu będą musieli się poddać obowiązkowym badaniom. Głównym zagrożeniem w Kazachstanie są wszelkiego typu infekcje pokarmowe, w tym cholera i żółtaczka, oraz pasożyty. Wska­zane jest zaszczepienie się przed przyjazdem przeciw żółtaczce pokarmowej typu A i wszczepiennej typu B. Należy dokładnie myć kupione produkty i pić tylko przegotowaną lub butelkowaną wodę. Na bazarach lepiej nie kupować produktów gotowych do spożycia. W południowym i zachodnim Kazachstanie istnieją ogniska endemiczne dżumy, w ostatnich latach odnotowano również sporadyczne przypadki zarażenia wąglikiem. Chorobą występującą powszechnie jest gruźlica. Odnotowuje się również dużą liczbę zachorowań na choroby weneryczne, w tym zagrożenie wirusem HIV. Służba zdrowia w Kazachstanie jest na niskim poziomie, a warunki panujące w placówkach medycznych nie są najlepsze. Zdarza się, że brakuje podstawowych lekarstw i sprzętu medycznego. Jeśli to możliwe, należy unikać dłuższego pobytu w szpitalu. Można natomiast korzystać z usług medycznych oferowanych przez prywatne polikliniki, które często prowadzone są przez fundacje zachodnie. W większych miastach jest wiele aptek, w których można dostać większość niezbędnych lekarstw, również zachodnich. Niezbędne medykamenty lepiej przywieźć ze sobą, ponieważ lekarstwa mogą być podrabiane. W ostatnim czasie znacznie podniósł się poziom usług stomatologicznych. Można znaleźć przychodnie o europejskim standardzie. Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja na prowincji. Opieka medyczna jest płatna. Ceny za usługi medyczne są na poziomie europejskim i nie ma ustalonego cennika. Wiecej o zdrowiu w Kazachstanie

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Kazachstan położony jest w strefie klimatów kontynentalnych, skrajnie i wybitnie suchych. Klimat Kazachstanu charakteryzuje się dużymi rocznymi amplitudami temperatur - dochodzące nawet do 90°C. Wiecej o pogodzie w Kazachstanie

Kuchnia

Wiecej o kuchni w Kazachstanie

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

  Ostatnie pytania dot. tego kraju Zobacz wszystkie
   Drogi
   Kobiety
Odyssei Forum Podr�nika

Kazachstan - opowiadania i relacje z podróży


> Kazachstan - więcej opowiadań i relacji


Kazachstan - miasta

» Aktau
» Aktiubińsk
» Ałma Ata
» Astana
» Atyrau
» Dżambul
» Ekibastuz
» Kapczagaj
» Karaganda
» Kokszetau

   Kazachstan - więcej miast

Republika Kazachstanu

Republika Kazachstanu

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Kazachstan - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki