Strona główna » Irlandia

Irlandia

Zobacz więcej w National Geographic: Irlandia
Kup przewodnik NG »Irlandia

Irlandia - Oficjalna nazwa: Irlandia
Irlandia - Ustrój: republika
Irlandia - Stolica: Dublin
Irlandia - Język: angielski, irlandzki
Irlandia - Waluta: 1 euro (€) = 100 centów

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Irlandia - zdjęcia Irlandia - szczepienia, porady zdrowotne Irlandia - filmy z wakacji Irlandia - porady i wskazówki Irlandia - kuchnia, potrawy, alkohole
Irlandia - pogoda, temperatura, klimat Irlandia - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Irlandia - relacje i reportaże
Irlandia uzyskała niepodległość w 1921 r., jednak sześć zdominowanych przez protestantów północnych hrabstw pozostało w granicach Wielkiej Brytanii.

Po II wojnie światowej w starciach pomiędzy katolikami a protestantami w Irlandii Północnej zginęło kilka tysięcy osób.

Od 1998 r. trwają negocjacje pokojowe pomiędzy rządami Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz przedstawicielami obydwu społeczności Irlandii Północnej.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Przykładowe ceny
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język angielski, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Irlandii mieszka 4 234 925 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 57 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Irlandii wynosi 70 273 km².
Strefa czasowa: GMT - Greenwich Mean Time

Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów

Kod telefoniczny +353

Pomoc w nagłych wypadkach na terenie Irlandii można uzyskać pod numerem telefonu 999 lub 112.

Elektryczność

Elektryczność: 220V / 50 Hz

Przepisy prawne

29 marca 2004 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca całkowity zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych, także w pubach i restauracjach.

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne są w Irlandii obowiązkowe. Indywidualne stawki dla poszczególnych klientów podlegają negocjacjom i są wypadkową wielu czynników.

Bezpieczeństwo

Irlandia jest krajem w miarę bezpiecznym. W centrach dużych miast problemem staje się coraz większa liczba narkomanów. Napadów na turystów i rozbojów jest niewiele, zdarzają się jednak kradzieże kieszonkowe.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Irlandii
ul. Mysia 5, VI piętro
00-498 Warszawa
tel. 849 66 33, 849 66 55
fax 849 84 31
e-mail: ambasada@irlandia.pl
Internet: www.irlandia.pl

Wydział Handlowy
tel. 646 97 97, 583 12 00
fax 646 50 15

Wydział Konsularny i Informacji
tel. 849 66 55 wew. 101, 102

Ambasada RP
5, Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
tel. (0-03531) 2830-855; fax 2698-309
e-mail: polembas@iol.ie ;
adres www: www.polishembassy.ie

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Irlandii jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamen­tu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego poby­tu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

W przypadku pobytu w Irlandii przekraczającego 3 miesiące obywatel polski może zarejestrować się na pobyt stały, ale nie jest to konieczne. Współmałżonkowie oraz dzieci powyżej 16. roku życia nie będący obywatelami krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą zarejestrować swój pobyt, jeśli przekracza on 90 dni. Zgłoszenia mogą być składane w najbliższym komisariacie policji. Przy podejmowaniu pracy oraz prowadzeniu interesów nie jest wy­magana karta pobytu (residence permit), chociaż istnieje możliwość jej otrzymania. Aplikacje są dostępne w biurach rejestracyjnych Gardy (policji), można je też pobrać ze strony internetowej irlandzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Wymagane dokumenty to: ważny paszport lub dowód tożsamości, 3 fotografie, zaświadczenie od pracodawcy (lub w przypadku osób samozatrudniających się – potwierdzenie z izby handlowej oraz dokumenty dotyczące wyników finansowych firmy), świadectwo ślubu. Studia. Obywatele polscy oraz inni nowi członkowie UE mogą podejmować studia w Irlandii na zasadach takich jak Irlandczycy. Wnoszą jedynie opłatę, tzw. wpisowe (np. na Uniwersytecie Dublińskim w Trinity College wynosi ono 758 EUR). Studenci mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej. Podstawowym warunkiem przyjęcia na uczelnię jest świadectwo ukończenia szkoły średniej drugiego stopnia – odpowiednik polskiej matury. Na niektórych uczelniach na określonych kierunkach obowiązują egzaminy wstępne. Kryterium przyjęcia na studia jest znajomość języka angielskiego. Polscy studenci mają prawo do stypendiów naukowych, opieki medycznej, a nawet zniżki na transport, tak jak studenci miejscowi. Pobyt studenta nie może być jednak uznany za zbyt obciążający dla systemu socjalnego Irlandii. Praca. W Irlandii na rynku pracy nie wprowadzono ograniczeń administracyjnych ani czasowych. Zatrudnienia w Irlandii mogą szukać osoby, które ukończyły 16. rok życia, jednak do momentu ukończenia 18. roku życia podlegają one szczególnej ochronie (mogą pracować maksymalnie 8 godz. dziennie w warunkach nieszkodliwych dla zdrowia). Szukający zatrudnienia w Irlandii powinni zarejestrować się w biurze pomocy socjalnej (Welfare Office), aby wyrobić numer PPS (odpowiednik polskiego NIP). W Irlandii można podjąć pracę na zasadzie samozatrudnienia, tzw. selfemployment. Aby zarejestrować własną działalność, wystarczy zgłosić się do lokalnego biura podatkowego (Tax Office) i poprosić o formularz rejestracyjny (Tax Registration Form) lub wydrukować formularz ze strony internetowej www.revenue.ie.

Szczegółowe informacje o prawach pracowników można znaleźć na stronie internetowej www.entemp.ie. Informacje te dostępne są również w języku polskim. Ochroną pracowników oraz pośredniczeniem w egzekwowaniu praw pracowniczych zajmują się związki zawodowe. Najbardziej aktywnym i skutecznym związkiem zawodowym jest SIPTU (www.siptu.ie), gdzie można uzyskać porady także w języku polskim.

Mimo zniesienia granic celnych między Polską a krajami UE ilość wwożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży podlega ograniczeniom. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Odebrany może również zostać pojazd, którym towary są przewożone. W Irlandii przewożone towary uznaje się za przeznaczone do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają następujących ilości: 200 szt. papierosów, 400 szt. cygaretek, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l alkoholi spirytusowych (np. whisky, wódka, gin), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Wyrobów takich nie można także przesyłać pocztą. Po przystąpieniu Polski do UE nie ma możliwości ubiegania się przez polskich turystów wracających do kraju o zwrot podatku VAT. Dokonując zakupu tych towarów, należy zachować paragony zakupu jako dowód, że podatek VAT został zapłacony. Niektóre towary są objęte zakazem wwozu do Irlandii bądź mogą być wwożone na podstawie specjalnej licencji. Należą do nich przede wszystkim: broń palna, amunicja, materiały wybuchowe, broń ofensywna, materiały pornograficzne (książki, magazyny, wydruki i nagrania wideo), rośliny i cebulki, żywe i martwe zwierzęta (w tym psy i koty), ptaki i drób, gatunki zagrożone, mięso i przetwory mięsne, siano i słoma (nawet jeżeli służą do pakowania). Obowiązuje także bezwzględny zakaz wwozu narkotyków. Wwóz zwierząt domowych. Od 3 lipca 2003 r. dla obywateli UE podróżujących ze zwierzętami wprowadzono obowiązek posiadania tzw. paszportu UE dla zwierząt (EU Pet Passport) zgodnie ze standardami ISO 11784 czy Aneksem 11785. Procedura uzyskania takiego dokumentu obejmuje m.in. następujące kroki: wszczepienie zwierzęciu mikrochipa zawierającego informacje o zaszczepieniu przeciw wściekliźnie i wykonanie badania krwi (badania te muszą być wykonane nie później niż 6 miesięcy przed datą planowanego przekroczenia granicy). Ponadto przed samym wjazdem na terytorium Irlandii (24–48 godzin) należy zaszczepić zwierzę przeciw kleszczom i tasiemcowi (szczepienie musi zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami). Po spełnieniu tych warunków zwierzę można przywieźć do Irlandii za pośrednictwem wskazanego przewoźnika. Ze względu na to, że takie same przepisy obowiązują w Wielkiej Brytanii, zwierzęta, które przeszły całą procedurę przy wjeździe do Wielkiej Brytanii, mogą z terenu Wielkiej Brytanii zostać przywiezione do Irlandii bez konieczności jej powtarzania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (+353) 1 607 28 27, pod adresem internetowym: www.agriculture.gov. ie/pets lub wysłać pytanie na adres emailowy: pets@agriculture. gov.ie. Przewóz broni. Od 1 maja 2004 r. obywatele polscy mogą przywozić i wywozić z Irlandii broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej (European Firearms Pass) wydanej w Polsce, wpisanie broni do takiej Karty oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula. W przypadku osób mieszkających w Irlandii dłużej niż 6 miesięcy koniecz­ne jest wyrobienie w irlandzkim Ministerstwie Sprawiedliwości (Department of Justice, Equality and Law Reform) pozwolenia na wwóz broni. Po uzyskaniu zezwolenia należy złożyć podanie do policji o zezwolenie na broń. Amunicja nie może być wwożona razem z bronią.

Komunikacja

Nie ma żadnych ograniczeń. Między ważniejszymi miastami kursują pociągi Iarnród Eireann (tel. 018366222). Jest to najszybszy sposób podróżowania, jed¬nak sieć kolejowa jest bardzo rzadka. Można także korzystać z autobusów Bus Eireann. Prawie zawsze bardziej opłacalne jest kupowanie biletu w obie strony.

Informacje dla kierowców

W Irlandii obowiązuje lewostronny ruch drogowy. Dopuszczalna prędkość maksymalna wynosi 50 km/godz. (30 mil/godz.) na terenie zabudowanym, 100 km/godz. (60 mil/godz.) na terenie nie zabudowanym oraz 110 km/godz. (70 mil/godz.) na autostradzie. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i na tylnych siedzeniach. Rozmawianie przez telefon komórkowy dozwolone jest tylko pod warunkiem korzystania z zestawu głośno mówiącego. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi podczas prowadzenia samochodu wynosi w Irlandii 0,08 promila. Dokument prawa jazdy (zarówno starego, jak i nowego wzoru) wydany przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Irlandii i zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie lub przepisami krajowymi. Nie jest natomiast uznawane międzynarodowe prawo jazdy. Konieczne jest posiadanie dowodu opłacenia podatku drogowego i ubezpieczenia. Obywatele Polski zamieszkujący na terenie Irlandii nie mają obowiązku wymiany prawa jazdy na irlandzkie, jednak jest ona zalecana ze względu na niższe koszty ubezpieczenia. Wymiana taka odbywa się bez konieczności ponownego zdawania egzaminów. Osoby, które podejmują pracę na terenie Irlandii, muszą przerejestrować samochód oraz ubezpieczyć go u miejscowego ubezpieczyciela. Wniosek o przerejestrowanie samochodu należy złożyć w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy. Wysokość podatku rejestracyjnego wynosi 20–30 proc. wartości rynkowej samochodu. Niektóre osoby mogą być zwolnione z tego podat­ku; informacji na ten temat udziela biuro rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Office). Tylko turysta, który nie podejmuje pracy w Irlandii (policja jest w stanie sprawdzić status każdej osoby), może podróżować w Irlandii samochodem zarejestrowanym w Polsce przez kilka tygodni (czas ten nie jest dokładnie określony, ale nie powinien przekroczyć trzech tygodni). Ubezpieczenia komunikacyjne są w Irlandii obowiązkowe i z reguły są o wiele droższe niż ubezpieczenia polskie. Polskie zniżki są honorowane. Indywidualne stawki dla poszczególnych klientów podlegają negocjacjom i są wypadkową wielu czynników. Wszystkie samochody starsze niż 4 lata muszą raz na dwa lata przejść test sprawności dopuszczający je do ruchu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.oasis.gov.ie.

Przykładowe ceny

Koszty życia w Irlandii należą do najwyższych w Europie. Ceny żywności są ok. czterokrotnie wyższe od cen w Polsce. Przykładowo: bochenek chleba kosztuje ok. 2 EUR, litr mleka 1 EUR, kilogram szynki 25–30 EUR, kilogram jabłek ok. 2,5 EUR, kilogram czereśni 23 EUR, kurczak dobrej jakości 10–16 EUR.

Irlandia oferuje bardzo zróżnicowaną bazę noclegową. Pobyt w hotelu jest stosunkowo drogi. Popularne są noclegi ze śniadaniem (tzw. bed & breakfast), które są tańsze, ale niskiej jakości. Koszt takiego noclegu w Dublinie to co najmniej 50 EUR od osoby, poza Dublinem – 30–45 EUR. Działają również, stosunkowo niedrogie, schroniska młodzieżowe (cena noclegu to ok. 15–20 EUR) oraz pola namiotowe. Wynajęcie pokoju w mieszkaniu lub domu wynajmowanym przez kilka osób to koszt minimum 80 EUR od osoby za tydzień, płatne z góry; wynajem samodzielnego mieszkania – od 800 EUR w dobrej dzielnicy. Ceny uzależnione są od lokalizacji oraz standardu mieszkania. Wymagane jest wpłacenie kaucji, z reguły w wysokości miesięcznego kosztu wynajmu.

Co zabrać ze sobą?

• Ubranie przeciwdeszczowe

Jak dojechać

Polscy przewoźnicy autokarowi świadczą usługi transportowe tylko do jednego miasta w Irlandii, a mianowicie do stolicy państwa Dublina. Samolotem dolecieć można do Dublina. Shannon i Cork.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Irlandii

Kultura

Nie ma szczególnych norm prawnych lub zwyczajowych, których nieprzestrzeganie mogłoby powodować sytuacje konfliktowe. Irlandczycy w kontaktach towarzyskich są bardzo otwarci i przyjacielscy, jednak w rozmowach z przypadkowo poznanymi osobami (w pociągu, pubie itp.) należy unikać sporów lub kategorycznych opinii na temat konfliktu w Irlandii Północnej, języka i religii. Wiecej o kulturze Irlandii

Zalecane szczepienia, higiena

Nie są wymagane szczepienia, nie występują też żadne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Nie ma problemu z dostępem do opieki medycznej, choć najczęściej jest ona płatna. Dlatego też przed wyjazdem należy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111 umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w ra­zie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Bliższe informacje: www.nfz.gov. pl.

Aby uzyskać świadczenia medyczne w Irlandii, trzeba spełnić dwa wymogi: 1) należy mieć dokument potwierdzający ubezpieczenie w NFZ (EKUZ); 2) udając się do lekarza w Irlandii, należy się upewnić, czy ma on kontrakt z irlandzką państwową służbą medyczną (General Medical Services, w skrócie GMS). Takie kontrakty ma w Irlandii stosunkowo niewielu lekarzy ogólnych (General Practitioners, w skrócie GP). Listę lokalnych GP można uzyskać w lokalnych placówkach służby zdrowia (health boards). Przed rozpoczęciem wizyty należy przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego i podkreślić, że wizyta ma się odbyć w ramach regulacji UE. Gdy potrzebny jest specjalista, trzeba najpierw udać się do lekarza ogólnego po skierowanie i upewnić się, że ma on kontrakt z GMS. Gdy potrzebne jest leczenie stomatologiczne, należy udać się do stomatologa, który ma podpisany kontrakt z GMS. Leczenie szpitalne w nagłych wypadkach (tel. pogotowia w Irlandii: 999 lub 112) jest bezpłatne w szpitalach publicznych. W innych sytuacjach leczenie jest bezpłatne tylko po okazaniu odpowiedniego skierowania od lekarza mającego kontrakt z GSM i tylko w szpitalach publicznych. Regulacja UE przewiduje także prawo do bezpłatnych lekarstw na podstawie specjalnego rodzaju recept wypisywanych wyłącznie przez lekarzy mających kontrakt z GMS. Lekarstwa w Irlandii są drogie. Gdy pobyt trwa dłużej niż 3 miesiące, karta ubezpieczenia zdrowotnego nie znajduje zastosowania i Polaków obowiązują zasady takie same jak obywateli Irlandii. Leczenie w Irlandii jest płatne. Można ubezpieczyć się w prywatnych towarzystwach ubezpieczeniowych od większości bądź od wybranych rodzajów kosztów leczenia. Na terenie Irlandii są dwa rodzaje służby medycznej: państwowa (publiczna) i – najczęściej – prywatna, przy czym leczenie prywatne jest kilkakrotnie droższe niż państwowe. Cena wizyty u lekarza domowego (lekarz ogólny) wynosi od 40 do 50 EUR, u specjalisty – od 100 do 155 EUR. Doba w szpitalu kosztuje od 400 do 600 EUR, podobna jest cena za pobyt w szpitalu prywatnym w związku z porodem i połogiem. Płatne są badania, ultrasonografia itp. Osoby niezamożne mogą otrzymać specjalną kartę medyczną (Medical Card), która zapewnia bezpłatne korzystanie z wybranych, podstawowych usług medycznych w systemie państwowym. Ich zakres jednak jest również ograniczony. O przyznaniu karty obywatelom Polski, podobnie jak o przyznaniu innych świadczeń socjalnych, decydu­je tzw. habitual residence test, który obejmuje: długość i ciągłość pobytu, szanse na zatrudnienie, powód przybycia do Irlandii, plany na przyszłość, powiązania rodzinne oraz wysokość dochodów (karty przyznawane są tylko osobom najniżej uposażonym). Wiecej o zdrowiu w Irlandii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Irlandia położona jest w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, kształtowanego przez ciepły Prąd Zatokowy, który w znacznym stopniu łagodzi klimat wyspy. Wiecej o pogodzie w Irlandii

Kuchnia

W kuchni irlandzkiej ze względu na surowość klimatu używa się dużych ilości mięsa, ryb, owoców morza i nabiału. Najbardziej popularnymi gatunkami mięs są wołowina, baranina i wieprzowina. Dania mięsne spożywane na co dzień są niezbyt wyszukane i podobnie jak w Polsce, podawane najczęściej z ziemniakami. W kuchniach tego wyspiarskiego państwa używa się też dużo chleba. Popularnością cieszy się chleb razowy i biały chleb sodowy. Wiecej o kuchni w Irlandii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Irlandia - opowiadania i relacje z podróży


> Irlandia - więcej opowiadań i relacji


Irlandia - miasta

»
» Athlone
» Bantry
» Bray
» Cashel
» Castlebar
» Clare
» Clonnakilty
» Cong
» Cork

   Irlandia - więcej miast

Irlandia

Irlandia

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Irlandia - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki