Strona główna » Finlandia

Finlandia

Zobacz więcej w National Geographic: Finlandia
Kup przewodnik NG »Finlandia

Finlandia - Oficjalna nazwa: Republika Finlandii
Finlandia - Ustrój: republika
Finlandia - Stolica: Helsinki
Finlandia - Język: fiński, szwedzki
Finlandia - Waluta: 1 euro (€) = 100 centów

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Finlandia - zdjęcia Finlandia - szczepienia, porady zdrowotne Finlandia - filmy z wakacji Finlandia - porady i wskazówki Finlandia - kuchnia, potrawy, alkohole
Finlandia - pogoda, temperatura, klimat Finlandia - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Finlandia - relacje i reportaże
W 1917 roku Finlandia, przez wiele lat znajdująca się pod władzą Szwecji, a później Rosji carskiej, ogłosiła niepodległość.

Podczas II wojny światowej Finlandia dwukrotnie musiała walczyć z ZSRR i raz z Niemcami (pod koniec wojny). Po wojnie Finowie zdołali dokonać zadziwiającego przeskoku z gospodarki opartej na rolnictwie i leśnictwie do zróżnicowanej, nowoczesnej ekonomii. Dochód per capita wzrósł do poziomu Europy Zachodniej, a Finlandia stała się członkiem Unii Europejskiej i jedynym krajem skandynawskim, który przyłączył się do unii walutowej.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język fiński, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Finlandii mieszka 5 223 442 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 15 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Finlandii wynosi 338 145 km².
Strefa czasowa: GMT +2.00

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +358

Numer 112 to numer telefonu alarmowego służącego do kontaktowania się w nagłych wypadkach z policją, pogotowiem i strażą pożarną.

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz

Przepisy prawne

W Finlandii dużą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska naturalnego, a jej obywatele oczekują pełnego respektowania tej zasady od turystów (zabieranie odpadków z miejsc biwakowania). Łowienie ryb dozwolone jest po wykupieniu pozwolenia ważnego na dane województwo – można je kupić w fińskich kioskach z prasą i rzeczami codziennego użytku (Rkioski) oraz na większości stacji benzynowych. Na zbieranie grzybów i owoców leśnych na własny użytek nie są potrzebne zezwolenia. Palenie ognisk i biwakowanie poza wyznaczonymi miejscami bezwzględnie wymaga zgody właściciela terenu. Należy pamiętać o zachowaniu stosownej odległości od domostw położonych w lasach i zwracać uwagę na oznaczenia dróg i terenów prywatnych: yksityistie lub yksitysalue oznacza zakaz wchodzenia i wjazdu.

Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji. Protokół policyjny będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od ubezpieczalni. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. Jeśli zgubimy lub stracimy paszport czy inny dokument podróży, należy nie tylko zgłosić to na policję, lecz także w miarę szybko skontaktować się z polskim konsulatem lub ambasadą.

Ubezpieczenia

Uznawane są polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Obowiązkowe jest ważne ubezpieczenie komunikacyjne (przynajmniej OC). Ponieważ usługi w Finlandii są drogie, zaleca się wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubezpieczenie AC i NW. Ma to niebagatelne znaczenie w razie naprawy samochodu, holowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Bezpieczeństwo

Poziom przestępczości w Finlandii jest średni; należy uważać na coraz częstsze kradzieże kieszonkowe, wyrywanie torebek, telefonów komórkowych itp., zwłaszcza w dużych centrach handlowych, na dworcach, w zaludnionych centralnych punktach miast i podczas masowych imprez.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Finlandii
ul. Chopina 4/8, 00-559 Warszawa
tel. 629 40 91, 598 95 00
fax 621 34 42
e-mail: sanomat.var@formin.fi

Wydział Konsularny
fax 629 34 42

Wydział Handlowy
fax 621 63 94
e-mail: info@ftc.com.pl

Ambasada RP w Helsinkach
Armas Lindgrenin tie 21, F-00570 Helsinki, Suomi-Finland
tel. (00 3589) 618 280
fax.(00 3589) 6847 477
e-mail: amb.poland@helsinki.inet.fi
strona internetowa: www.embassyofpoland.fi

Wydział Konsularny
adres - j. w.
tel./fax. (00 3589) 622 58 85, 618 28 220

Konsulat RP w Espoo
Konsul Honorowy, Stefan Widomski (jęz.: polski, fiński, angielski, niemiecki, rosyjski)
c/o Nokia Group, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo
tel.: (00-358) (0*) 71807 34 420
fax: (00-358) (0*) 7180 38 306
e-mail: stefan.widomski@nokia.com

Konsulat RP w Oulu
Konsul Honorowy, Jorma Lukkari (jęz.: fiński, szwedzki, angielski)
Rautaruukki Oy, Teknologiantie 2, 90-570 Oulu, Finlandia
tel.: (00-358) 020 59 24 593
fax: (00-358) 020 59 23 333
e-mail: jorma.lukkari@ruuki.com

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Finlandii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się. W przypadku wyjazdu do Finlandii na okres dłuższy niż 3 miesiące należy zalegalizować swój status, występując z wnioskiem o zezwolenie na pobyt dla obywateli Unii Europejskiej. Aby uzyskać takie zezwolenie, należy zwrócić się do komisariatu policji właściwego ze względu na miejsce pobytu w tym kraju. Studia. Po 1 maja 2004 r. zniesiono obowiązek uzyskania przed wjazdem wizy studenckiej. Po podjęciu studiów (immatrykulacji) w wybranym kraju konieczne jest zalegalizowanie pobytu przez uzyskanie zezwolenia na pobyt (na komisariacie policji właściwym ze względu na miejsce studiowania). Warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu jest poświadczenie przez uczelnię faktu bycia jej studentem, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (wlicza się w to również otrzymywane stypendium). Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej bez dodatkowych zezwoleń w wymiarze 20 godzin tygodniowo. O szczegółowe kryteria przyjęć na studia należy pytać na wybranej uczelni. Polskiego studenta obowiązują takie same opłaty za studia, prawo do stypendiów naukowych czy do opieki medycznej, a także zniżki na transport jak studentów miejscowych. Praca. Z dniem 1 maja 2006 r. Finlandia znosi restrykcje w swobodnym dostępie do swojego rynku pracy dla obywateli nowych państw UE, w tym Polski. Od tego dnia polscy obywatele nie muszą się już ubiegać o zezwolenie na podjęcie pracy. Po znalezieniu i podjęciu pracy należy zarejestrować się w tutejszym urzędzie podatkowym oraz zarejestrować swój pobyt na posterunku policji w miejscu swojego zamieszkania w Finlandii (tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej). Szansę na znalezienie pracy w Finlandii mają osoby, które znają język fiński lub szwedzki (Finlandia jest krajem mającym dwa języki urzędowe) lub angielski przynajmniej w średnim stopniu. Sugerujemy, by poszukiwania pracy rozpocząć jeszcze przed przyjazdem do Finlandii – znalezienie jej po przyjeździe jest trudne. Polonia fińska liczy ok. 3 tys. osób, znalezienie zatrudnienia przez kontakty polonijne wydaje się zatem mało prawdopodobne. Planując przyjazd do Finlandii, należy pamiętać, że panują tu surowe warunki klimatyczne, a koszty utrzymania są bardzo wysokie. Szczegółowe informacje o Finlandii, warunkach zatrudnienia, sposobach poszukiwania pracy są zamieszczone (w języku polskim) na stronie internetowej EURES: www.eures.praca.gov.pl. Doradzamy, by osoby zamierzające pracować w Finlandii podpisały umowy o pracę zawierające podstawowe informacje, np. rodzaj, miejsce i czas wykonywanej pracy, wysokość płacy i pobieranych podatków, sposób i koszt zakwaterowania i wyżywienia (jeśli występuje). Pozwoli to rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości w razie sporu między pracodawcą a pracownikiem. Przestrzegamy przed nielegalną, domokrążną sprzedażą w Finlandii reprodukcji grafik wykonanych techniką komputerową, tzw. obrazków. Rekrutacja odbywa się za pomocą anonsów prasowych (np. „legalna praca w Finlandii”, „praca za granicą”) lub „poczty pantoflowej”. Zwracamy uwagę, że osoby podejmujące taką pracę stają się ofiarami oszustwa. Sprzedaż „obrazków” w żaden sposób nie mieści się w ofercie fińskiego rynku pracy, lecz stanowi jedynie zjawisko kryminogenne. Zdarzają się przypadki pobicia i okradania osób, które starają się wycofać z handlu „obrazkami”. Bywa, że ci, którzy nie zdołali sprzedać wymaganej liczby grafik, są porzucani z dala od jakichkolwiek skupisk ludzkich. Znane są przypadki porzucania ludzi bez rzeczy osobistych, dokumentów i pieniędzy.

Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Turyści podlegają jednak ograniczeniom dotyczącym wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Pojęcie „do użytku osobistego” oznacza towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Konfiskacie może również podlegać pojazd, którym towary są przewożone. Przykładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l mocnego alkoholu (np. wódki lub spirytusu), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podobnie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych. Informacje o niezbędnych dokumentach oraz opłatach za towary wwożone do Finlandii w związku z przesiedleniem się do tego kraju można uzyskać w fińskim urzędzie celnym: National Board of Customs, Erottajankatu 2, 00120 Helsinki, P.O. Box 512, 00101 Helsinki, tel. +358 9 6141, faks + 358 20 492 2852, www. tulli.fi (strona w języku fińskim, szwedzkim i angielskim).

Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) do Finlandii jest możliwy po przedstawieniu europejskiego paszportu dla kota, psa lub fretki. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania takich pasz­portów znajdują się na stronie internetowej http://www.vetpol. org.pl Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 00565 Warsza­wa, al. Przyjaciół 1, tel./faks (22) 628 93 35, tel. (22) 622 09 55, e-mail: vetpol@vetpol.org.pl.

Przywóz broni. Od 1 maja 2004 r. obywatele polscy mogą przywozić i wywozić z innych krajów Unii Europejskiej broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo członkowskie, wpisanie broni do Europejskiej Karty Broni Palnej oraz uwiarygodnienie powodu swojej podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula (w przypadku wyjazdu do Finlandii właściwym konsulem jest konsul fiński).

Meldunek

Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przebywających w Finlandii do 3 miesięcy.

Komunikacja

W kraju funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć połączeń lotniczych, kolejowych i autobusowych.

Informacje dla kierowców

Doradzamy, by osoby podróżujące przez Finlandię do Rosji samochodem z leasingu zabrały ze sobą stosowne upoważnienie firmy leasingowej. Ponadto samochody wynajmowane w krajach UE (np. Avis, Hertz) nie mogą bez odpowiedniego upoważnienia wjeżdżać do Rosji. Z uwagi na częste i tragiczne w skutkach kolizje ze zwierzyną leśną (łosie na terenie całego kraju, na północy renifery) należy zachować szczególną ostrożność na trasach poza terenem zabudowanym. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne – obywatele polscy podczas czasowego pobytu w Finlandii mogą posługiwać się polskim prawem jazdy, natomiast przy dłuższych pobytach (ponad 12 miesięcy), o charakterze innym niż turystyczny, mogą wymienić na miejscowej policji polskie prawo jazdy na fińskie. W okresie zimowym, tj. od 1 grudnia do końca lutego, kierowcy mają obowiązek jazdy na oponach zimowych, jednak zaleca się je również jesienią i wiosną ze względu na oblodzenia i zalegający śnieg. Można używać także opon z metalowymi kolcami. Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania. Na skrzyżowaniach dróg i ulic obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo dla jadących z prawej strony. Pasy bezpieczeństwa muszą być zapięte przez wszystkich pasażerów. Obowiązuje zakaz używania przez kierowcę telefonu komórkowego (dopuszczalne jest używanie zestawu głośno mówiącego). Również podczas postoju na światłach złamanie tego przepisu jest bezwzględnie karane mandatem. Rygorystycznie przestrzegane są zasady ruchu drogowego. W wielu miejscach jest on monitorowany za pomocą kamer, o których informują odpowiednie tablice. Przekraczanie dozwolonej prędkości, przejeżdżanie na czerwonym świetle, nieprzepuszczanie pieszych na wyznaczonych dla nich przejściach oraz jazda pod wpływem alkoholu (maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila) karane są bardzo surowo: wysoką grzywną, a czasami aresztem. Wysokość wymierzonej przez policję kary zależy od rodzaju wykroczenia oraz statusu majątkowego karanego; nie istnieje stosowany w wielu krajach taryfikator określający z góry wysokość grzywny za dane wykroczenie. Mandaty rzędu kilku tysięcy euro nie są rzadkością. Korzystanie z dróg i autostrad w Finlandii jest bezpłatne. Obowiązuje zakaz tankowania samochodów z silnikami diesla specjalnym paliwem przeznaczonym tylko dla określonej grupy użytkowników mających zwolnienia podatkowe. Dystrybutory z takim paliwem znajdują się na niektórych stacjach i są wyraźnie oznaczone.

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

Karty kredytowe i płatnicze są w powszechnym użyciu.

Jak dojechać

Do Finlandii z Polski można dostać się drogą powietrzną, morską i lądową. Połączenie lotnicze na trasie Warszawa-Helsinki obsługuje trzech przewoźników: PLL LOT, FINNAIR i BLUE1. Rejsy odbywają się dwa razy dziennie. Dodatkowo 2 razy w tygodniu Finnair uruchomił loty na trasie Helsinki-Kraków. Całodobowa rezerwacja i sprzedaż biletów w Polsce tel.: 0 801 703 703, biuro w Helsinkach: Departure Hall 3, FIN-01530 Helsinki-Vantaa Airport, tel.: +358(0)61513177, e-mail: marko.simonen@lot.com.

http://www.lot.com/
http://www.finnair.fi
http://www.blue1.fi

Promami pasażerskimi bezpośrednio do Helsinek można się dostać z:

1. Tallina (Estonia) liniami: Tallink, Silja Line, Viking Line, Eckerö Line, Linda Line i Nordick Jet Line;
2. Sant Petersburga (Rosja) linią: Silja Line;
3. Sztokholmu (Szwecja) liniami: Viking Line i Silja Line;
4. Rostocku (Niemcy) linią: Silja Line;
5. Travemünde (Niemcy) linią: Finn Lines.

Szczegółowe informacje na stronach:

www.vikingline.fi
http://www.silja.fi/
http://www.tallink.fi/
http://www.finnlines.fi/
http://www.njl.fi/
http://www.eckero.line.fi/
http://www.lindaliini.ee/

Do Helsinek można dostać się bezpośrednio z Polski również promem towarowym linii Polfin Line, szczegółowe informacje na stronie: www.euroafrica.com.pl/uk/przewozy.htm

Droga lądowa-Via Baltica - jest to trasa E 67 przez Litwę, Łotwę i Estonię. Z Suwałk do portu w Tallinie jest ok. 700 km., ruch na trasie jest nieduży a formalności na granicach minimalne. Z Tallina do Helsinek kursuje codziennie kilkanaście promów. Rejs trwa od 1,5 do 4 godzin, w zależności od rodzaju promu. W okresie zimowym pływają tylko promy wolniejsze. Informacje: http://www.viabaltica.net/

Via Baltica do Finlandii można też dojechać autokarem, który kursuje z Warszawy do Tallina pięć razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek, sobota i niedziela). Odjeżdża z dworca Zachodniego ze stanowiska nr 13 o godz. 19.50, w Tallinie jest o godz. 14.00, stąd do Finlandii kursują promy. Rozkład jazdy: http://www.eurolinespolska.pl/

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych na Bahamach

Kultura

Wiecej o kulturze Gambii

Zalecane szczepienia, higiena

Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych; szczepienia nie są obowiązkowe. Osoby ubezpieczone w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia podróżujące po Finlandii mają prawo do skorzystania w nagłych przypadkach z fińskiej publicznej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie (EKUZ, wydawana przez NFZ). Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczegól­nie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. W Finlandii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej (np. kilkadziesiąt euro za wizytę lekarską, 26 EUR za każdy dzień pobytu w szpitalu) oraz odpłatność za kupowane lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent. Koszt wizyty lekarskiej wynosi ok. 40 EUR. Doba w szpitalu kosztuje ok. 200 EUR (nie licząc badań, leków, zabiegów itp.). Informacje o ewentualnej refundacji poniesionych wydatków można uzyskać w NFZ. Obywatele polscy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej maja prawo do wszystkich usług medycznych niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się podczas studiów. Oznacza to, że mogą leczyć się nie tylko w przypadkach nagłych (jak turyści), ale otrzymają pomoc w każdej potrzebie (np. w chorobie przewlekłej), mogą wykonać na koszt ubezpieczalni niezbędne badania okresowe czy korzystać z porad lekarzy specjalistów. Wyjeżdżając, należy zabrać ze sobą odpowiednie zaświadczenie o ubezpieczeniu na druku E wypełnione przez NFZ. Wiecej o zdrowiu w Gambii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

W Finlandii panuje surowy klimat, zwłaszcza na północy kraju, gdzie nawet latem temperatura wynosi ok. +10 st. C. Latem bardzo dokuczliwe są komary. Wiecej o pogodzie w Gambii

Kuchnia

Tradycyjna kuchnia fińska, ze względu na trudności w dostępie do owoców i warzyw jest prosta, jeśli chodzi o surowce wykorzystywane do przyrządzania potraw, co nie oznacza że jest uboga pod względem różnorodności dań. Główną specjalnością kuchni fińskiej jest danie przygotowywane z paru gatunków duszonych mięs (wołowina, baranina, cielęcina). Wiecej o kuchni w Gambii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Finlandia - opowiadania i relacje z podróży


> Finlandia - więcej opowiadań i relacji


Finlandia - miasta

»
»
» Brandö
» Espoo
» Helsinki
» Himos
» Joensuu
» Jyväskylä
» Kastelholm
» Kokkola

   Finlandia - więcej miast

Republika Finlandii

Republika Finlandii

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Finlandia - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki