Strona główna » Czechy

Czechy

Zobacz więcej w National Geographic: Czechy
Kup przewodnik NG »Czechy

Czechy - Oficjalna nazwa: Republika Czeska
Czechy - Ustrój: demokracja parlamentarna
Czechy - Stolica: Praga
Czechy - Język: czeski
Czechy - Waluta: 1 korona czeska (Kc) = 100 halerzy

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Czechy - zdjęcia Czechy - szczepienia, porady zdrowotne Czechy - filmy z wakacji Czechy - porady i wskazówki Czechy - kuchnia, potrawy, alkohole
Czechy - pogoda, temperatura, klimat Czechy - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Czechy - relacje i reportaże
Kiedyś część Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, potem monarchii austro-węgierskiej, Czechosłowacja stała się niepodległym państwem po I wojnie światowej.

Niepodległość zakończyła się w 1939 roku, kiedy to wojska niemieckie zajęły kraj. Po II wojnie światowej kraj znalazł się w sowieckiej sferze wpływów.

W 1968 roku dopiero inwazja wojsk Układu Warszawskiego zakończyła antysowieckie zamieszki i demonstracje.

Po upadku bloku komunistycznego Czechosłowacja odzyskała suwerenność. W 1993 roku kraj rozpadła się na dwa osobne państwa, zgodnie z podziałem etnicznym - na Słowację i Czechy. Republika Czeska, dzięki swoim aspiracjom do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, dokonała olbrzymich zmian w kierunku integracji z rynkami światowymi i demokratyzacji państwa. Scena polityczna kraju jest i zapewne będzie jeszcze przez długi czas niespokojna. Do struktur NATO Czechy przystąpiły 1 maja 2004r.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Przepisy prawne
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Przydatne zwroty
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Zdolności płatnicze
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język czeski, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Czechach mieszka 10 268 607 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 130 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Czech wynosi 78 866 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów

Kod telefoniczny +420

Policja 158
Straż Pożarna 150
Pogotowie ratunkowe 155

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz

Przepisy prawne

Wwóz, wywóz i udostępnianie narkotyków zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Bezpieczeństwo

Z uwagi na bardzo częste kradzieże należy zachować ostrożność i szczególnie chronić dokumenty i pieniądze w środkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejowych, w sklepach i na terenie popularnych obiektów turystycznych, a także w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Republiki Czeskiej. Równie często zdarzają się kradzieże samochodów

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Czeskiej
ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa
tel. 628 72 21-25; fax 629 80 45
e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
Internet: www.mfa.cz/warsaw

Wydział Konsularny
tel. 628 72 21-25 fax 628 21 68

Wydział Ekonomiczny i Handlowy
tel. 628 19 57; 629 48 59
fax 621 98 80

Biuro Attaché Obrony
tel. 621 89 80, 621 71 57
fax 621 71 57

Wydział Ekonomiczno Handlowy
tel. 628 19 57, 628 72 21-25
fax 621 98 80
e-mail: commerce_warsaw@mzv.cz

Ambasada RP
ul. Valdštejnská 8, 118 01 Praha 1
tel. 0-0420-257-099-500
fax. 0-0420-257-530-399
e-mail: ambrpczechy@mbox.vol.cz
strona www: www.ambpol.cz

Wydział Konsularny
V úžlabině 14 100 00 Praha 10
tel. 00420.224.228.722 - 4
fax. 00420.2 24.227.320
e-mail: konspol@mbox.vol.cz

Konsulat RP w Brnie
Konsul Honorowy: Petr Mrkývka
Kolište 13, 602 00 Brno, Republika Czeska
tel./fax. (00420) 545 534 268
e-mail: konsulatbrno@wp.pl

Konsulat Generalny RP w Ostrawie
ul. Blahoslavova 4, 70100 Ostrava
tel. 00420.596.118.074, 76
fax. 00420.596.118.073
e-mail: konsulatrp.ostrawa@iol.cz
strona internetowa: http://konsulatrp.filus.edu.pl

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informa­cje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów EU/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy oby­watele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.
Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

Pobyt w Czechach do 3 miesięcy nie wymaga legalizacji. Przy pobycie dłuższym niż trzy miesiące obywatel UE winien złożyć wniosek o wydanie „zezwolenia na pobyt dla obywatela kraju członkowskiego UE”. W terminie 30 dni od wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej należy zgłosić miejsce pobytu właściwej miejscowo jednostce policji ds. cudzoziemców i pogranicza, jeżeli zamierzony okres pobytu na terytorium Republiki Czeskiej ma być dłuższy niż 30 dni. Obowiązek ten nie obejmuje przypadków, gdy zgłoszenia meldunkowego dokonuje np. hotel.

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej.

Przydatne zwroty

Prosím (proszę), Děkuji (dziękuję), Děkuji moc (dziękuję bardzo), Dobrý den (dzień dobry), Dobrý večer (dobry wieczór), Promiňte (przepraszam), Na shledanou (do widzenia), Dobrou chuť (smacznego), Na zdraví (na zdrowie), Nerozumím (nie rozumiem), Nemluvím česky (nie mówię po czesku), Kde je....? (gdzie jest...?), Účet, prosím (rachunek, proszę).

Komunikacja

Między Pragą, Ostrawą, Brnem, Karlowymi Warami i Pardubicami kursują samoloty. Istnieje bardzo dobrze rozwinięta sieć połączeń autobusowych i kolejowych. Republikę Czeską pokrywa też sieć dobrych autostrad i dróg krajowych. Ponadto wiele miejsc nadaje się idealnie do zwiedzania na rowerze.

Informacje dla kierowców

z dniem 1 lipca 2006 r. w Republice Czeskiej wchodzą w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:
- obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania,
- obowiązek posiadania w wyposażeniu samochodu kamizelki odblaskowej, - całkowity zakaz używania antyradarów,
- w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej obowiązek utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu,
- obowiązek używania kierunkowskazów przy wyprzedzaniu rowerzystów,
- obowiązek powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszkodzenia zdrowia, spowodowania szkód wobec osób trzecich lub powstania szkody przekraczającej wartość 50 000 CZK,
- zakaz zatrzymywania się i parkowania w miejscach zastrzeżonych dla inwalidów (mandat od 5000 do 10 000 CZK).

Jako czyny karalne, podlegające czeskiemu kodeksowi karnemu, kwalifikowane są:
- prowadzenie pojazdu bez uprawnień,
- prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających,
- prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (powyżej 1 promila).

Nowością w czeskim kodeksie drogowym jest wprowadzenie systemu punktów karnych w skali od 1 do 7. Po otrzymaniu 12 punktów kierowca, obywatel czeski, traci prawo jazdy. System ten stosowany będzie również wobec obcokrajowców, którzy po otrzymaniu 12 punktów nie będą mogli prowadzić pojazdów na terytorium Republiki Czeskiej przez okres 1 roku (przy naruszeniu zakazu prowadzenia samochodu grozi kara od 25 000 do 30 000 CZK).

Nowe uprawnienia policji:
- W określonych przypadkach przewidzianych ustawą (np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, spowodowanie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu w wypadku drogowym, ucieczka z miejsca wypadku) policjant może zatrzymać prawo jazdy również obcokrajowcowi. Zatrzymane prawo jazdy odsyłane będzie do organu wydającego.
- W określonych sytuacjach (zagrożonych mandatem min. 5000 CZK) policjant może pobrać od kierowcy kaucję w wysokości od 5000 do 50 000 CZK. W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę. Kaucja będzie wykorzystana na pokrycie nałożonego mandatu, a w przypadku niestawienia się sprawcy na rozprawę ulega przepadkowi.

Przestrzeganie dozwolonej prędkości jest przedmiotem szczególnej troski policji czeskiej. Uprawnienia w zakresie mierzenia prędkości i zatrzymywania pojazdów nadano również straży (policji) miejskiej. Przedstawiciele policji czeskiej uprzedzają, że kierowcy nie przestrzegający przepisów będą karani z pełną bezwzględnością. Uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy. W Republice Czeskiej obowiązują następujące ograniczenia prędkości: w terenie zabudowanym – 50 km/godz., w terenie nie zabudowanym – 90 km/godz., na autostradach i drogach ekspresowych w terenie zabudowanym – 80 km/godz., w terenie nie zabudowanym –130 km/godz. Korzystanie z autostrad oraz dróg szybkiego ruchu jest odpłatne. Dowodem wniesienia opłaty jest właściwie wypełniona i naklejona na przednią szybę winieta, którą można kupić na przejściach granicznych i stacjach benzynowych. Cena winiety jest uzależniona od okresu jej ważności i rodzaju pojazdu. Brak dowodu wniesienia opłaty za korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu przy kontroli na autostradzie jest karany mandatem. Policja drogowa może ukarać za brak naklejki PL, za przekroczenie prędkości, a także za inne wykroczenia nie zagrażające bezpośrednio życiu uczestników ruchu drogowego. W Republice Czeskiej obowiązuje zakaz używania w czasie jazdy telefonów komórkowych. W razie kolizji drogowej, w której przewidywane szkody mogą przekroczyć 20 tys. CZK, należy obowiązkowo wezwać policję. Osoby do 12. roku życia (lub do 18. roku życia, jeśli mają mniej niż 150 cm wzrostu) mogą podróżować na autostradach i drogach szybkiego ruchu tylko w fotelikach lub dwupunktowych pasach bezpieczeństwa. Na pozostałych drogach obowiązek ten dotyczy jedynie miejsca obok kierowcy. W okresie zimowym (tzn. w okresie obowiązywania czasu środkowoeuropejskiego) obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami pozycyjnymi i mijania.

Zdolności płatnicze

Większość kantorów (směnárna) w Pradze i na Morawach wymienia polskie złotówki. Wiele sklepów, restauracji, hoteli akceptuje karty płatnicze. Sieć bankomatów jest dość rozbudowana.

Jak dojechać

Polskie firmy przewozowe świadczą usługi przewozowe do następujących czeskich miast: Brno, Frydek Mistek, Praga. Można również dojechać pociągiem.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Czechach

Kultura

Wiecej o kulturze Czech

Zalecane szczepienia, higiena

Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne w przypadku transportu medycznego lub zgonu (świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków). Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. Wiecej o zdrowiu w Czechach

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Czechy położone są w strefie klimatu umiarkowanego, w którym wyraźnie zaznacza się przejściowość pomiędzy wpływami morskimi a kontynentalnymi. Wiecej o pogodzie w Czechach

Kuchnia

Większości z nas kuchnia czeska kojarzy się z knedlikami, które pokrojone i polane sosem (ciasto gotowane na parze i krajane w plastry), podawane z wieprzowiną i duszoną kapustą (vepřové, knedlíky a zelí) są główna potrawą Czechów. Częściowo jest to prawda. Wiecej o kuchni w Czechach

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

Odyssei Forum Podr�nika

Czechy - opowiadania i relacje z podróży


> Czechy - więcej opowiadań i relacji


Czechy - miasta

» Alberice
» Benesov
» Bohumin
» Breclav
» Brno
» Cesky Krumlov
» Cheb
» Chomutov
» Czechy
» Czeski Cieszyn

   Czechy - więcej miast

Republika Czeska

Republika Czeska

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Czechy - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki