Strona główna » Belgia

Belgia

Zobacz więcej w National Geographic: Belgia
Kup przewodnik NG »Belgia

Belgia - Oficjalna nazwa: Królestwo Belgii
Belgia - Ustrój: federacyjna demokracja parlamentarna, monarchia konstytucyjna
Belgia - Stolica: Bruksela
Belgia - Język: flamandzki, francuski
Belgia - Waluta: 1 euro (€) = 100 centów

Wybierz obszar, który cię interesuje:Wybierz obszar, który cię interesuje:

Belgia - zdjęcia Belgia - szczepienia, porady zdrowotne Belgia - filmy z wakacji Belgia - porady i wskazówki Belgia - kuchnia, potrawy, alkohole
Belgia - pogoda, temperatura, klimat Belgia - kultura, obyczaje, zabytki Zadaj pytanie na temat tego kraju Belgia - relacje i reportaże
W 1830 roku Belgia oderwała się od Holandii. Podczas I i II wojny światowej kraj był okupowany przez Niemcy. Po wojnie stała się niewielkim, ale nowoczesnym i technologicznie zaawansowanym państwem i członkiem Unii Europejskiej.

W kraju utrzymuje się specyficzny konflikt polityczno-ekonomiczny pomiędzy bogatszymi, używającymi języka flamandzkiego Flamandami i mówiącymi po francusku, biedniejszymi Walonami, którzy zamieszkują gównie południe.

Informacje ogólne
Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Elektryczność
Ubezpieczenia
Bezpieczeństwo
Placówki dyplomatyczne
Cło, wizy, paszport
Meldunek
Komunikacja
Informacje dla kierowców
Co ze sobą zabrać?
Jak dojechać
Dni świąteczne
Kultura
Zalecane szczepienia, higiena
Klimat, pogoda, średnie temperatury
Kuchnia
Język flamandzki, przydatne zwroty

Informacje ogólne

Ludność: W Belgii mieszka 10 364 388 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 342 mieszsk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Belgii wynosi 30 525 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +32

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz

Ubezpieczenia

Polisy polskich towarzystw ubezpiecze¬niowych są w Belgii uznawane. Posiadanie zielonej karty nie jest obowiązkowe. Uznaje się, że pojazd zarejestrowany w Polsce ma (tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE) obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zielona karta nadal może jednak służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Inne ubezpieczenia są zalecane, ale nie obowiązkowe. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem internetowym: http://www.pbuk.com.pl/index2.html.

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością w Belgii stale wzrasta. Plagą są kradzieże kieszonkowe, a także włamania do samochodów i kradzieże pozostawianych tam rzeczy. Dotyczy to głównie dużych miast, zwłaszcza Brukseli i Antwerpii. W związku z sytuacją w Iraku należy liczyć się z możliwością zamachów terrorystycznych, zwłaszcza w Brukseli, która jest siedzibą wielu instytucji międzynarodowych, w tym NATO i UE.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Królestwa Belgii
ul. Senatorska 34
00-095 Warszawa
tel. 551 28 00
fax 551 28 88
e-mail: ambabel.warsaw@pol.pl
warsaw@diplobel.org

Ambasada RP
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles
tel. (0-0322 739-01-01 lub 00
fax. (0-0322) 736-18-81
e-mail: polambbxl@skynet.be
www: www.polembassy.be

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Kwaterze Głównej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Bld Leopold III, 1110 Brussels
tel. (0-0322) 707 13 88, 707 11 17
fax. 322 707 13 89

Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli
282-284 Avenue de Tervuren , B-1150 BRUXELLES
tel. (0-0322) 77-77-200, 77-77-203
fax. (0-0322) 77-77-297, 77-77-298
e-mail: mail@polrepeu.be
www.polrepeu.be

Konsulat Generalny RP
Rue des Francs 28
1040 Bruxelles
Belgique
tel. centrala (czynna całą dobę): 0032 273 90 100 lub 101
tel. sekretariat KG (codziennie od 8.30 do 16.30): 00-322-7390121
fax. 00-322-7364459 lub 7360464
e-mail: info@konsulat.be
www.konsulat.be

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Belgii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”. Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.)

w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej. Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się. W przypadku pobytu w Belgii przekraczającego 3 miesiące wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia. W tym celu należy w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Belgii, złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt dla obywatela Unii Europejskiej. Wraz z wnioskiem należy przedstawić ważny paszport lub dowód osobisty oraz złożyć: odpis aktu urodzenia z tłumaczeniem, ew. odpis aktu małżeństwa (lub rozwodu) z tłumaczeniem, umowę najmu mieszkania w Belgii, 3 fotografie oraz, w zależności od celu pobytu, dodatkowe dokumenty, np. pozwolenie na pracę w Belgii lub udokumentowanie wystarczających środków utrzymania w Belgii.

1. Pracownicy najemni mają trzy możliwości legalizacji pobytu po uzyskaniu pozwolenia na pracę w Belgii:
a) w razie uzyskania pozwolenia na pracę podczas pobytu w Belgii (w okresie nie przekraczającym pierwszych 3 miesięcy pobytu) o pozwolenie na pobyt mogą ubiegać się bezpośrednio we właściwym belgijskim urzędzie gminy;
b) w przypadku uzyskania pozwolenia na pracę w Belgii jeszcze przed wjazdem do Belgii zainteresowany powinien zgłosić się po przyjeździe do urzędu gminy, w której zamierza zamieszkać, i tam ubiegać się o pozwolenie na pobyt;
c) w przypadku uzyskania pozwolenia na pracę w Belgii pod­czas pobytu za granicą (tj. w Polsce lub innym niż Belgia kraju) zainteresowany może ubiegać się w urzędzie konsularnym Belgii w kraju pobytu o zgodę na pobyt tymczasowy w Belgii (tj. o wizę typu D w paszporcie, zastępującą tzw. tymczasowe zezwolenie na pobyt), a następnie po przyjeździe do Belgii zameldować się w urzędzie gminy.

2. Osoby podejmujące pracę w ramach samozatrudnienia (niezależni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek) powinny zarejestrować prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Belgii i faktycznie ją wykonywać.

3. Studenci powinni złożyć w belgijskim urzędzie gminy dokument potwierdzający przyjęcie na belgijską uczelnię, oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków na utrzymanie w Belgii, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie Belgii. Student może otrzymać kartę pobytu na jeden rok; po zakwalifikowaniu się na kolejne lata studiów może ona być sukcesywnie przedłużana.

4. Emeryci i renciści mogą uzyskać pozwolenie na pobyt w Belgii po przedstawieniu zaświadczenia o wysokości emerytury lub renty (powyżej tzw. minimum socjalnego, które w Belgii wynosi: dla osoby samotnej – 613 EUR, dla osoby samotnej utrzymującej drugą osobę – 408 EUR na osobę, dla osoby samotnej z dziećmi – 817 EUR niezależnie od liczby dzieci) oraz dowodu ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie Belgii.

5. Inne osoby, które chcą zamieszkać w Belgii same lub z rodziną bez prawa wykonywania pracy, obowiązane są udokumentować wysokość i źródło dochodów (wyciągi bankowe, przelewy itp.). Belgijski urząd ds. cudzoziemców decyduje, czy przedstawione środki są wystarczające, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną osoby zainteresowanej (kryteria są jednakowe dla obywateli wszystkich państw UE). Należy również przedłożyć dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie Belgii. Władze belgijskie mogą zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, np. prawa jazdy, zaświadczenia o stanie zdrowia.

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów może być wydana karta pobytu na okres 5 miesięcy, w czasie którego przeprowadzana jest procedura weryfikacyjna. Jeśli wniosek zostanie zakwalifikowany pozytywnie, wydawane jest zezwolenie na pobyt 5-letni. W przypadkach jakichkolwiek problemów przy załatwianiu spraw w urzędach gmin można kontaktować się telefonicznie bezpośrednio z belgijskim urzędem ds. cudzoziemców w następujących sprawach:
– pobyt: (00 322) 274 6039 (j. francuski), (00 322) 274 6033 (j. niderlandzki)
– łączenie rodzin: (00 322) 274 6014 (j. francuski), (00 322) 274 6011 (j. niderlandzki) – odwołania, reklamacje: (00 322) 2055562
– strona internetowa: http://www.dofi.fgov.be.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania prawa pobytu w Belgii powyżej 90 dni można uzyskać w Wydziale Konsularnym Ambasady Belgii w Warszawie, a także na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Brukseli: http://www.konsulat.be. Apostille. Jeśli przy załatwianiu spraw w instytucjach belgijskich konieczne jest złożenie polskich dokumentów urzędowych (za dokumenty urzędowe uważa się dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych, a więc także np. polskojęzyczne odpisy aktów stanu cywilnego i tłumaczenia dokonane przez polskich tłumaczy przysięgłych), to na dokumentach tych muszą być umieszczone tzw. apostille poświadczające ich autentyczność. Nie dotyczy to jednak dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych ani też dokumentów administracyjnych dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych oraz skróconych odpisów aktów stanu cywilnego wydawanych na międzynarodowych formularzach wielojęzycznych. Apostille zastępują stosowaną do 13 sierpnia 2005 r. legalizację konsularną dokumentów, a jedynym polskim urzędem uprawnionym do wydawania apostille jest Ministerstwo Spraw Zagranicz­nych RP: Dział Legalizacji, Aleja Szucha 21, 00580 Warszawa, tel. (00 48 22) 523 9463 lub (00 48 22) 523 9128. Za wydanie apostille jest pobierana opłata skarbowa w wysokości 60 zł, płatna znaczkami opłaty skarbowej.

Turyści podróżujący po krajach Unii Europejskiej podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwozu towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje także towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż ich jest naruszeniem prawa zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach konfiskacie może podlegać też pojazd, którym towary były przewożone. Przykładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli przy wjeździe do Belgii nie przekraczają one następujących ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l spirytusu, 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby w wieku poniżej 17 lat nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Po przystąpieniu Polski do UE znikła możliwość ubiegania się przez polskich turystów wracających do kraju o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych.

Uwaga: przy zakupie samochodu z przebiegiem mniejszym niż 6000 km lub w ciągu 6 miesięcy od daty jego pierwszej rejestracji należy zapłacić podatek VAT w kraju zamieszkania podczas jego rejestracji, co oznacza, że obywatel polski mieszkający na stałe w Polsce, kupiwszy samochód osobowy w Belgii, w Polsce dokonuje jego rejestracji i tu opłaca podatek VAT.

Meldunek

Obowiązek meldunkowy jest w Belgii rygorystycznie przestrzegany. W ciągu 8 dni od dnia przyjazdu do Belgii należy zameldować się w urzędzie gminy (nie dotyczy to osób zamieszkałych w hotelach, pensjonatach, szpitalach itp., gdzie meldunku dokonuje administracja tych zakładów). Obywatele polscy przebywający na terenie Belgii turystycznie otrzymują tzw. deklarację przybycia, ważną 3 miesiące; po tym terminie należy opuścić terytorium Belgii.

Komunikacja

Nie ma żadnych ograniczeń. Belgia ma dobrze rozwinięty system dróg i bezpłatnych, oświetlonych autostrad oraz gęstą sieć tanich połączeń kolejowych.

Informacje dla kierowców

W Belgii obowiązują górne limity prędkości: na autostradach – 120 km/godz., na drogach szybkiego ruchu (o oddzielonych jezdniach dla każdego kierunku)
– 90 km/godz., na innych drogach na obszarze nie zabudowanym
– 70 km/godz., na obszarze zabudowanym – 50 km/godz. Obowiązuje tu generalna zasada pierwszeństwa pojazdów nadjeżdżających z prawej strony. Wyjątki od tej zasady są sygna­lizowane odpowiednimi znakami drogowymi. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Mak­symalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila. Przepisy ruchu drogowego są surowo egzekwowane. Kary za przekroczenie prędkości wynoszą od ok. 140 do 400 EUR. Przekroczenie dozwolonej prędkości o 40 km/ godz. (30 km/godz. w obszarze zabudowanym) może być też powodem zatrzymania prawa jazdy. Biorąc pod uwagę skrupulatność władz belgijskich w sprawdzaniu dokumentów, należy zwrócić też szczególną uwagę na to, aby pojazd miał właściwą tablicę rejestracyjną. Szczególnie dokładnie sprawdzane są dokumenty samochodów ciężarowych i ich kierowców, a niedopełnienie jakichkolwiek formalności (zwłaszcza przekroczenia limitów czasu jazdy, usterki bądź nieprawidłowości w tachometrach, brak winietek opłaty drogowej) karane jest bardzo wysoki­mi mandatami, sięgającymi niekiedy kilku tysięcy euro. Mandaty trzeba płacić niezwłocznie gotówką, pod rygorem unieruchomienia pojazdu aż do czasu zapłaty mandatu, co może narazić podróżującego na dodatkowe koszty za przymusowe parkowanie pojazdu na parkingu policyjnym. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Polskie prawo jazdy (zarówno starego, jak i nowego wzoru) zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie. Nie można mieć praw jazdy wydanych przez więcej niż jeden kraj członkowski UE. Obywatel polski mający normalne miejsce zamieszkania w innym kraju UE może wymienić prawo jazdy na nowy, wspólnotowy egzemplarz po wygaśnięciu ważności dotychczas posiadanego lub w przypadku jego utraty. Wymiana taka nie będzie się wiązała z koniecznością ponownego zdawania egzaminów. Państwo, które dla obywatela polskiego stało się normalnym miejscem zamieszkania, przez okres ważności prawa jazdy może stosować w stosunku do niego swoje krajowe przepisy, w tym przepisy dotyczące badań lekarskich i obowiązku dokonywania opłat, a także może umieszczać w tym prawie jazdy niezbędne informacje dla służb administracyjnych. (Określenie „normalne miejsce zamieszkania” oznacza miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe, lub – w sytuacji gdy przebywa w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE – miejsce, do którego ze względów osobistych regularnie powraca. Określenie „normalne miejsce zamieszkania” nie ma zastosowania w sytuacji, gdy pobyt w innym państwie członkowskim jest spowodowany tylko wypełnieniem zadania w określonym czasie, np. studiów.)

Co zabrać ze sobą?

• Rower (Belgia jest niewielka i można wiele miejsc zwiedzić jeżdżąc na dwóch kółkach) • Ubranie przeciwdeszczowe

Jak dojechać

Z Polski do Belgii najlepiej dostać się autokarem (polscy przewoźnicy oferują kursy do większości dużych miast). Pociągiem dotrzeć można m.in. z Amsterdamu, Londynu, Frankfurtu, Paryża i Berlina.

Dni świąteczne

Kalendarz świąt i wydarzeń kulturalnych w Belgii

Kultura

Laicka konstytucja Belgii zapewnia wolność wyznania. Około 60% mieszkańców kraju to katolicy, choć jedynie 9-12% regularnie uczęszcza do kościoła. Drugą pod względem liczebności wyznawców religią jest islam (3,5%). Więcej o kulturze Belgii

Zalecane szczepienia, higiena

Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych ani wymogu szczepień. Opieka medyczna jest ogólnie dostępna. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 25–30 EUR, doba pobytu w szpitalu – ok. 250 EUR. Dodatkowo ponosi się koszty badań i innych usług medycznych. Osoby opłacające w Polsce składki na Narodowy Fundusz Zdrowia mają prawo do skorzystania w ramach tego ubezpieczenia z opieki zdrowotnej w Belgii. Dokumentem, na którego podstawie można korzystać w Belgii z opieki medycznej, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub odpowiedni formularz serii E. Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. we wszystkich państwach członkowskich UE obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która zastąpiła dotychczas stosowane for­mularze E111, wydawane przez Narodowy Fundusz Zdrowia osobom wyjeżdżającym do państw UE w celach turystycznych. O wydanie EKUZ należy ubiegać się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim lub w delegaturze NFZ. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinien zaopatrzyć się w EKUZ. Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego UE. Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, że karty tej nie trzeba już w Belgii rejestrować. Karta uprawnia do korzystania w Belgii z opieki tylko tych placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakre­sie. EKUZ, podobnie jak dotychczasowy formularz E111, uprawnia tylko do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych. O uznaniu świadczeń za konieczne w danym przypadku decyduje lekarz udzielający pomocy. EKUZ nie zapewnia uprawnienia do świadczeń, jeśli zamierzonym celem podróży miałoby być uzyskanie świadczeń medycznych za granicą. Pozostałe (poza E111) formularze z serii E nadal obowiązują (szczegółowe informacje patrz: www.nfz.gov.pl). Zwrot kosztów leczenia. Zgodnie z prawem belgijskim pacjent musi najpierw pokryć w całości koszty otrzymanych świadczeń medycznych, a następnie ubiegać się o ich zwrot w miejscowej, belgijskiej kasie chorych, przy czym kasa zwraca tylko część kosztów, pomniejszonych o tzw. udział własny pacjenta. Pacjent sam opłaca także koszty transportu sanitarnego na terenie Belgii, jak również z Belgii do Polski. Jedynym wyjątkiem jest przypadek, gdy karetka została wezwana do wypadku przy pracy. Leczenie szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można bezpośrednio zgłosić się do szpitala, przedstawiając EKUZ. W przypadku leczenia szpitalnego belgijska kasa chorych przejmuje większość kosztów, a opłaty, które musi ponieść pacjent, dotyczą ryczałtu za przyjęcie do szpitala, opłaty za każdy dzień pobytu w szpitalu oraz dziennej opłaty za leki stosowane przy hospitalizacji. Składając wniosek do belgijskiej kasy chorych o zwrot kosztów leczenia, należy dołączyć do wniosku oryginał wydanego przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej zaświadczenia potwierdzającego udzielenie pomocy medycznej w Belgii oraz oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopie recept itp. W przypadku niewystępowania do belgijskiej kasy chorych o zwrot kosztów świadczeń medycznych uzyskanych w Belgii można po powrocie do Polski wystąpić o zwrot tych kosztów (pomniejszony o udział własny pacjenta) do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Także w tym przypadku należy przedstawić oryginały zaświadczeń potwierdzających uzyskanie pomocy medycznej w Belgii i złożyć oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, kserokopii recept itp.
v Dodatkowe informacje na temat ubezpieczeń leczniczych uprawniających do korzystania z pomocy medycznej w Belgii można uzyskać:
– na stronach internetowych NFZ: http://www.nfz.gov.pl;
– w belgijskich biurach regionalnych pomocniczej kasy cho­rych (Casse auxiliare d’assurance maladie invalidité/ Hulpas voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering);
– w biurach lokalnych belgijskich kas chorych (mutualité/ ziekenfonds);
– w belgijskiej instytucji łącznikowej: Institut National D’Assurance Maladie Invalidite (INAMI) Rijksinstitutvoor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 211 Avenue de Tervuren, 1150 BRUXELLES, tel. (00 322) 739 7111, faks (00 322) 739 7291, email: bib@inami.be. Wiecej o zdrowiu w Belgii

Klimat, pogoda, średnie temperatury

Belgia połozona jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, morskiego. Wiecej o pogodzie w Belgii

Kuchnia

Kuchnia Belgijska jest chyba najbardziej niedocenioną z kuchni europejskich. Jest to (przynajmniej w Polsce) kuchnia bardzo mało znana i uznawana za niezbyt urozmaiconą. Nic bardziej mylnego - Belgia już w średniowieczu była potęgą kulinarną, a to dzięki obfitości egzotycznych przypraw i produktów. Wiecej o kuchni w Belgii

Powyższe informacje opracowane zostały częściowo w oparciu o poradnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą". Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach i ewentualnych problemów związanych z ruchem turystycznym znaleźć można na stronie MSZ.

  Belgia - filmy z wakacji
Mardasson Memorial
Dodane przez: Jarhead
Komentarzy (0)
Fragment filmu I was 20 in 1945 - muzem w Bastogne
Dodane przez: Jarhead
Komentarzy (0)
Doping polskich kibiców, mecz Belgia - Polska
Dodane przez: nunex
4/5
Komentarzy (3)
Mecz Belgia - Polska w Brukseli - hymn reprezentacji
Dodane przez: nunex
5/5
Komentarzy (2)
  > Belgia - wszystkie filmy z wakacji
Odyssei Forum Podr�nika

Belgia - opowiadania i relacje z podróży


> Belgia - więcej opowiadań i relacji


Belgia - miasta

»
» Aalst
» Antwerpia
» Arlon
» Bastogne
» Beveren
» Blankenberge
» Boncelles
» Bouillon
» Bredene

   Belgia - więcej miast

Królestwo Belgii

Królestwo Belgii

Społeczność Odyssei.com
Zobacz, kto był już w tym kraju
Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika

Belgia - opowiadania i relacje z podróży
Ostatnio dodane porady i wskazówki