• Relacji z podrózy: 17771
 • Zdjęć: 125939
 • Podróżników: 59869
 • Porad: 18827
 • Postów: 215424
 • Tematów: 91714

Maroko, seagulls in Esaouira 2012 r.

tompier Wyświetlono: 10 razy 2012-11-18 15:23:03
  Ocena:1.96 (89 głosów)


Essaouira 2012 r.

Oceń relację  


Dodaj nowy komentarz
Twoje imię:
Treść komentarza:

Wpisz wynik działania z obrazka:

Komentarze

 • nHEZyTUR / 2013-11-18
  Just when I think you can\'t get any better, You Do! Just when I think you can\'t find anhetor more beautiful woman than the one before You Do!Always rolling it forward for us~ Thank you my friend! XO http://jyjhjmz.com [url=http://ujpqzou.com]ujpqzou[/url] [link=http://xrxhkl.com]xrxhkl[/link]
 • 4EyvzzhRAhN / 2013-11-15
  Ciao babe,This post is the essence of chic meets gloaumr with an edgy flair! The first photo is absolutely my favourite...I have a weakness for short veils, I even wore one for my wedding. Everything about the outfit is so gorgeous!Love it. Rachel
 • LI1jtkCZlh / 2013-11-14
  Dzień dobry. Ma Pani baraddzo skomadpliadkoadwaną konadstrukadcję ewenadtuadaladnego poroadzuadmieadnia, stąd spory, i zapewne będą się powtaadrzały. Jednkże ureadguadloadwaadnie konadtakadtf3w jest dość nieadostre, szczeadgf3ladnie porpzez zapis, iż ?ewenadtuadaladnie mamy powiaaddaadmiać sieadbie gdyby nie mogło dojść do spoadtkaadnia?. Takie stwieraddzeadnie jest dla Pani ochronne, ale i fakt, że Pani praadcuje jest rf3wadnież pewadnym eleadmenadtem nieadwskaadzuadjąadcym na intenadcjoadnalne utrudadniaadnie konadtakadtf3w. Inną kweadstią jest to, czy Pani jest potrzebna do realiadzaadcji konadtakadtf3w, ponieadważ nie wynika z Pani pytaadnia, aby były one w Pani obecadnoadści. Jeżeli nie musi Pani być obecna, to chyba nie ma przeadszkf3d aby ojciec spęaddził i tak ten czas z dziecadkiem, nawet jeżeli jest Pani w pracy. Na przyadkład babadcia dziecka mogłaby przeadkaadzać dziecko pod opiekę ojcu na kilka godzin. Jeżeli jedadnak Pani obecadność jest nieadzbędna, a i graadfiku pracy nie można już zmieadnic, to oczyadwiadście można zapropadnoadwoadwać, by ojciec spęaddził czas z synem w innych godziadnach podadczas swoadjego pobytu niż w brzmieadniu postaadnoadwieadnia, ze względu właadśnie na brak uzgodadnieadnia w teradmiadnie co najadmniej 5 dnioadwym przed przyadjazaddem ojca, i z uwzględadnieadniem przeadkaadzaadnia Pani graadfika pracy ojcu z mieadsięczadnym uprzeaddzeadniem. Z utrudadniaadniem konadtakadtf3w mieadliadbyadśmy do czyadnieadnia wf3wadczas, gdyby najadpierw otrzyadmała Pani inforadmaadcję kiedy ojciec dziecka przyjeżdża,a następadnie ustaadliła graadfik pracy tak, że nie mogłaby umożadliadwić spoadtkaadnia z z dziecadkiem. Sąd, w przyadpadku postęadpoadwaadnia o ukaadraadnie za utrudadniaadnie konadtakadtf3w z pewadnoadścią tą kweadstię będzie anaadliadzoadwał, także słuszadnie Pani czyni groadmaaddząc e-maile i sms. Jak na razie widzę, iż uprzeaddza Pani ewenadtuadalne trudadnoadści i zachoadwuje odpoadwiedni teradmin do ewenadtuadaladnych korekt, i nie z Pani winy dochoaddzi do spoadrf3w (przyadnajadniej ja tego nie dostrzeadgam), stąd sąd brak skłonadnoadści ojca do zroadzuadmieadnia, iż i od niego oczeadkuje się okreadśloadnych korekt weźadmie pod uwagę. Jeżeli jedadnak dalej będzie to proadbleadmaadtyczne, i sąd uzna, że nie jest przeadstrzeadgane dostoadsoadwyadwaadnie się do postaadnoadwieadnia w brzmieadniu, iż ?co najadmniej 5 dni przed przyadjazaddem? jedadnak jest najadważadniejadszym zapiadsem i bezadwzględadnie powinna Pani to przeadstrzeadgać, wf3wadczas można wystąadpić o zmianę tego postaadnoadwieadnia i zapisu, porpzez wskadzaadzaadnie, iż ojciec będzie zoboadwiąadzany Panią poinadforadmoadwać na co najadmniej mieadsiąc przed przyadjazaddem do Poladski o teradmiadnie wizyty. Myślę, że taka drobna korekta rozadwiąadzaadłaby Pani proadblem. Pozdrawiam http://omcvapc.com [url=http://zstmxi.com]zstmxi[/url] [link=http://mkgezmowgxi.com]mkgezmowgxi[/link]
 • B2twB0G2bC2 / 2013-11-10
  Witam. Rozuadmiem, że zawaradliadście Pańadstwo ugodę, jeżeli tak, to może Pani złoadżyć zażaadleadnie na postaadnoadwieadnie o umoadrzeadniu postęadpoadwaadnia. Jeśli zostało wydane inne postaadnoadwieadnie o konadtakadtach (nie umaadrzaadjące), to możadliadwość złoadżeadnia odwoadłaadnia poiwnna Pani omf3adwić z adwoadkaadtem. Myślę, że Pani peładnoadmocadnik zna sprawę baraddzo dobrze i zapewne istadniały jakies okoadliczadnoadści, ktf3re uzaadsadadniały nieadzwłoczne zakońadczeadnie postęadpoadwaadnia. Co do aliadmenadtf3w, to przeadcież może Pani udać się z orzeadczeadniem do komoradnika sądoadwego, celem ich egzeadkuadcji. Ponadto ma Pani możadliadwość złoadżeadnia zawiaaddoadmieadnia o możadliadwoadści popeładnieadnia przez ojca dziecka przeadstępadstwa upoadrczyadwego uchyadlaadnia się od oboadwiązku aliadmenadtaadcyjadnego, natoadmiast nie wolno Pani warunadkoadwać konadtakadtf3w od aliadmenadtf3w, choć postawa ojca, ktf3ry mimo oboadwiązku nie łoży na utrzyadmaadnie dziecka jest naganna. Nieadmniej jedadnak, na tą okoadliczadność są inne środki. Zmiana postawy w sytuadacji konadtakadtf3w tuż po zakońadczeadniu postęadpoadwaadnia nie jest dla Pani korzystna, a nie wykluadczone, że sąd mf3głby nawet nie orzec oboadwiązku udziału kuraadtora, gdyby nie było to odpoadwiedadnio zaakadcenadtoadwane, więc w zasaaddzie są to konadtakty pod pełną konadtrolą Pani i sądu i jedadnak spoadraaddyczne. Proadszę pamięadtać, że rzadko się zdaadrza, by sąd nie przyadznał prawa do konadtakadtf3w. Pozdrawiam

REKLAMA


MarokoWybierz obszar który Cię interesuje

MarokoChcesz wiedzieć więcej?
Zadaj Pytanie
Wybierz obszar który Cię interesujeZobacz, kto był w tym kraju