Strona główna » Odyssei Zdrowie » Zimowy urlop

Zimowy urlop

Zbliżający się sezon narciarski to dla wielu Polaków okazja do wypoczynku nie tylko w kraju, ale również za granicą.
Należy pamiętać, że wypoczynek za granicą może czasami przysporzyć dodatkowych kosztów związanych z nagłym wypadkiem czy urazem, na przykład podczas uprawiania zimowych sportów. Warto więc jeszcze przed wyjazdem sprawdzić, na jaką bezpłatną pomoc medyczną w razie wypadku można liczyć w kraju, do którego się wybieramy.

Gdy jedziemy na urlop do jednego z państw Unii Europejskiej lub Islandii, Liechtensteinu albo Norwegii, to, jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mamy prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w danym kraju, na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w tym kraju. W większości przypadków wiąże się to z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych. Opłaty takie nie podlegają zwrotowi przez NFZ.
Co należy zrobić, aby w razie nagłej potrzeby otrzymać pomoc medyczną w państwach Unii Europejskiej

Przed wyjazdem do jednego z państw Unii (lub Islandii, Liechtensteinu albo Norwegii) należy złożyć w Oddziale Wojewódzkim Funduszu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o wydanie formularza E111 (ważny tylko do 31.12.2005 r.) lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (ważna od 1.01.2006 r.). Wniosek jest dostępny w oddziałach NFZ oraz na stronie internetowej www.nfz.gov.pl/ue lub www.nfz.gov.pl/ekuz.
Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub faksem. Należy do niego dołączyć kserokopię dowodu ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, ostatni odcinek emerytury) oraz, w przypadku członka rodziny, dowód zgłoszenia do ubezpieczenia (ZUS ZCZA/ ZUS ZCNA).
Każda osoba otrzymuje osobny formularz lub Kartę. W sytuacji, gdy pomoc medyczna okaże się niezbędna podczas naszego pobytu za granicą, dokumenty te potwierdzają prawo do korzystania z placówek działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej
Formularz lub Kartę należy możliwie najwcześniej okazać lekarzowi lub administracji szpitala. Często potrzebny może się okazać również dowód tożsamości lub kopia formularza.

UWAGA! Formularz lub Karta wydawane są z reguły w dniu złożenia wniosku. Ponieważ w okresie świątecznym mogą jednak pojawić się kolejki, warto postarać się o właściwy dokument nieco wcześniej. Formularz E111 lub Karta są ważne maksymalnie przez okres 2 miesięcy kalendarzowych, liczonych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca (w przypadku emerytów i rencistów - 5 lat).

UWAGA! W wielu miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują formularza E111 ani Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę, której Fundusz nie zwróci.

UWAGA! Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m. in. w Austrii i we Francji, jest w pełni odpłatne. Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, w tym narciarstwa, obciążone jest wyższymi opłatami, niż w innych przypadkach. W związku z tym zaleca się wykupienie ubezpieczenia dodatkowego obejmującego koszty, których w krajach UE nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.


AUSTRIA


Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które podpisały umowę z regionalną kasą chorych (Gebietskrankenkasse).
Po przedstawieniu formularza E111 lub Karty otrzymujemy od lekarza do wypełnienia druk (Erklärung), na którym trzeba wpisać symbol formularza (E111) i daty jego ważności lub, w przypadku Karty - jej numer, symbol PL i datę ważności; nasze dane osobowe; nazwę oddziału Funduszu, który wydał formularz lub Kartę, a także dane dotyczące naszego dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy). W punkcie VII należy podać datę pobytu w Austrii. Druk zawiera oświadczenie, że przyjazd do Austrii nie miał na celu uzyskanie leczenia.
Opłaty obowiązują za:
• każdy dzień pobytu w szpitalu - 10 -15 EUR;
• leczenie stomatologiczne,
• leki - za każdy lek 4,45 EUR.
Numer pogotowia - 144. Transport do najbliższego szpitala jest nieodpłatny.

FRANCJA


W ramach ubezpieczenia korzystamy z opieki zdrowotnej tylko tych lekarzy, którzy zawarli umowę z francuską kasą chorych (oznaczeni jako conventionné) oraz szpitali publicznych lub prywatnych posiadających umowę z kasą chorych (conventionné).
Opłaty:
Jeśli korzystamy z opieki pozaszpitalnej lub kupimy leki, musimy najpierw opłacić pełne koszty, a następnie możemy ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych. Koszty świadczeń medycznych są zwracane przez kasę w wysokości ok. 70% ceny ustalonej w cenniku kasy, natomiast leki - od 35 do 75%. W przypadku pobytu w szpitalu, trzeba zapłacić 20% kosztów leczenia lub dzienną opłatę ryczałtową - 14 EUR.
Numer pogotowia - 15. Koszty transportu sanitarnego na terytorium Francji zwracane są w 65%.
UWAGA! Od udzielającego świadczeń lekarza/stomatologa oraz w aptece otrzymamy Feuille de Soins, który jest podstawą refundacji poniesionych kosztów.
Należy pamiętać, żeby zachować vignettes (białe lub niebieskie nalepki z ceną) z opakowań lekarstw. Trzeba je przykleić w wyznaczonych miejscach Feuille de Soins otrzymanego od farmaceuty. Obowiązkowy jest też nasz podpis na Feuille de Soins.
O zwrot części wydatków możemy ubiegać się już na terytorium Francji, w kasie chorych (C.P.A.M.) w okręgu, w którym skorzystaliśmy ze świadczeń lub po powrocie do Polski, w macierzystym oddziale NFZ. Do wniosku o zwrot kosztów trzeba załączyć oryginały Feuille de Soins, recept, rachunków ze szpitala i formularz E111 lub kopię EKUZ. W przypadku zwrotu kosztów transportu trzeba dołączyć zaświadczenie, że transport był zrealizowany w przypadku nagłym.

NIEMCY


Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które zawarły umowę z jedną z niemieckich kas chorych. Po przedstawieniu formularza bądź Karty u lekarza lub w szpitalu otrzymamy druk (Erklärung), na którym należy podać planowany czas pobytu w Niemczech oraz podpisać oświadczenie w języku polskim, że przyjazd do Niemiec nie miał na celu uzyskania leczenia.
Opłaty obowiązują za:
• pierwszą wizytę w kwartale u danego lekarza - 10 EUR; (przy kolejnych potrzebny dowód wpłaty),
• każdy dzień pobytu w szpitalu - 10 EUR;
• leki refundowane: 5-10 EUR;
• transport sanitarny do szpitala na terytorium Niemiec: 5-10 EUR;.
Numer pogotowia - 112.

SŁOWACJA


Korzystamy z opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia tylko w placówkach, które podpisały umowę z jednym z towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych (Zdravotna Poistovna).
Opłaty obowiązują za:
• każdą wizytę u lekarza - 20 Sk,
• każdy dzień pobytu w szpitalu - 50 Sk,
• leczenie stomatologiczne,
• leki - 20 Sk za każdy lek + część ceny,
• transport sanitarny, poza sytuacjami zagrożenia życia - 2 Sk za 1 km.
Numer pogotowia - 155.

WŁOCHY


W ramach ubezpieczenia korzystamy ze świadczeń placówek państwowej służby zdrowia (SSN). Listę tych placówek można uzyskać w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej ASL (Azienda Sanitaria Locale). W niektórych miejscowościach znajdują się ośrodki zdrowia specjalnie dla turystów (Servizio di guardia turistica).
Opłaty obowiązują za:
• wizytę u lekarza, (do 36 EUR);
• leczenie stomatologiczne;
• leki (za niektóre należy wnieść opłatę ryczałtową - 3.10 EUR, pozostałe są pełnopłatne).
Numer pogotowia - 118.
UWAGA! Jeśli, mimo posiadania formularza E111 lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, ponieśliśmy inne niż wymienione opłaty, możemy po powrocie do kraju ubiegać się o zwrot tych wydatków w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Ważne jest, aby w takich przypadkach zachować oryginały rachunków i dowodów zapłaty, gdyż są one niezbędne do uzyskania refundacji.

SZWAJCARIA


Polska nie ma żadnych porozumień ze Szwajcarią, które uprawniałyby ubezpieczonych w NFZ do nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego korzystania z usług i opieki zdrowotnej szwajcarskiej służby zdrowia. Dlatego też w przypadku skorzystania z opieki zdrowotnej w Szwajcarii zostaniemy obciążeni jej pełnymi kosztami.

Żródło: http://www.nfz.gov.pl/


Odyssei.com dokłada wszelkich starań, aby przedstawione informacje były zgodne z prawdą a ich wykorzystanie nie narażało na niebezpieczeństwo. Jednak informacje te mogą być traktowane tylko jako orientacyjne. Odyssei.com nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje ich wykorzystania.


Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, wpisz swój adres:

REKLAMA

  Odyssei.com forum - ostatnie posty

   Odyssei.com Forum podróżnika